ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ ВЪРХУ ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ ВЪРХУ ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ ВЪРХУ ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ
Author: Захариева, Галина; Йорданов, Николай; Андреев, Николай; Zaharieva, Galina; Yordanov, Nikolay; Andreev, Nikolay
Abstract: Процесите на либерализация на международната търговия създават естествени предпоставки за разширяване на вътрешноотрасловата търговия между страните. В рамките на Европейския съюз тази тенденция е подвластна и търпи въздействието на интеграционния процес, който е свързан с въвежда- нето и прилагането на обща нормативна база. В този контекст настоящата разработка е насочена към установяване на промените в структурата и динамиката на вътрешноотрасловата търговия на страната ни с държавите–членки на ЕС, както и към оценка на ефектите от установения модел на търговски отношения с тях. Основният акцент в изследването е поставен върху обема и структурата на търговските потоци между България и страните–членки в контекста на вът- решноотрасловата специализация на българската икономика в рамките на ЕС. С оглед постигането на по-голяма пълнота се засягат в по-агрегиран вид структурата на вътрешно-регионалния стокообмен (импорт и експорт) на държавите-членки на ЕС1. The international trade liberalisation is a natural prerequisite for the growth of intra-industry trade volume between countries. In the EU this trend is influenced by the enlargement process, which involves the introduction and application of a general legal basis. In this context, the study aims to capture the trends and changes in the structure of IIT between Bulgaria and EU countries and to evaluate the effects of the established trade patterns between the abovementioned countries. The main focus of the research, in the context of the Bulgarian intra-industry specialization within the EU, is on the volume and structure of the trade flows between Bulgaria and EU countries. With a view to achieving greater thoroughness the IIT structures (import and export) of the EU Member States are treated aggregately.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1723
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
441_split_16_2012.swf 915.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов