МЕНИДЖМЪНТ НА КРЕДИТНИЯ РИСК – РАЦИОНАЛНОСТ В БАНКИРАНЕТО

DSpace/Manakin хранилище

МЕНИДЖМЪНТ НА КРЕДИТНИЯ РИСК – РАЦИОНАЛНОСТ В БАНКИРАНЕТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МЕНИДЖМЪНТ НА КРЕДИТНИЯ РИСК – РАЦИОНАЛНОСТ В БАНКИРАНЕТО
Автор: Димитрова, Тeодора; Столинчев, Младен; Dimitrova, Teodora; Stolinchev, Mladen
Резюме: В настоящото изследване ефективният кредитен риск-мениджмънт се разглежда като фактор за банкова стабилност, който регистрира значителен принос в организацията на банковата дейност и в процеса по формулиране на рационални финансови решения. В хода на изследването са оценени базовите измерения на кредитния риск в банкирането чрез изследване на зависимостта между управлението на банковия риск и ефективността на банковата политика. Очертани са предизвикателствата пред съвременните измерения на кредитния риск-мениджмънт в банкирането. Изследвана е в теоретичен и практико-приложен аспект ефективносттта на кредитния риск-мениджмънт, интерпретирани са основните проблеми и тенденции. Анализирано е въздействието на кредитния риск върху финансовото състояние на банката. Очертани са насоки за планиране на мерки и формулиране на препоръки за адекватно управление на кредитния риск в банкирането. In this study effective credit trisk management is seen as a factor of bank stability, which registers a significant contribution to the organization of banking and in the process of formulating rational financial decisions. In the course of this study basic dimensions of credit risk in banking have been assessed by examining the relationship between bank risk management and efficiency of banking policy. The challenges of modern dimensions of credit risk-management in banking are outlined. The efficicency of credit risk-management is studied in theoretical and applied aspects and the key issues and trends are interpreted. The impact of credit risk on the financial condition of the bank is analyzed. Guidelines are set for the planning of measures and making of recommendations for proper management of credit risk in banking.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1727
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
497_split_16_2012.swf 261.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов