МЕНИДЖМЪНТ НА КРЕДИТНИЯ РИСК – РАЦИОНАЛНОСТ В БАНКИРАНЕТО

DLib Repository

МЕНИДЖМЪНТ НА КРЕДИТНИЯ РИСК – РАЦИОНАЛНОСТ В БАНКИРАНЕТО

Show full item record

Title: МЕНИДЖМЪНТ НА КРЕДИТНИЯ РИСК – РАЦИОНАЛНОСТ В БАНКИРАНЕТО
Author: Димитрова, Тeодора; Столинчев, Младен; Dimitrova, Teodora; Stolinchev, Mladen
Abstract: В настоящото изследване ефективният кредитен риск-мениджмънт се разглежда като фактор за банкова стабилност, който регистрира значителен принос в организацията на банковата дейност и в процеса по формулиране на рационални финансови решения. В хода на изследването са оценени базовите измерения на кредитния риск в банкирането чрез изследване на зависимостта между управлението на банковия риск и ефективността на банковата политика. Очертани са предизвикателствата пред съвременните измерения на кредитния риск-мениджмънт в банкирането. Изследвана е в теоретичен и практико-приложен аспект ефективносттта на кредитния риск-мениджмънт, интерпретирани са основните проблеми и тенденции. Анализирано е въздействието на кредитния риск върху финансовото състояние на банката. Очертани са насоки за планиране на мерки и формулиране на препоръки за адекватно управление на кредитния риск в банкирането. In this study effective credit trisk management is seen as a factor of bank stability, which registers a significant contribution to the organization of banking and in the process of formulating rational financial decisions. In the course of this study basic dimensions of credit risk in banking have been assessed by examining the relationship between bank risk management and efficiency of banking policy. The challenges of modern dimensions of credit risk-management in banking are outlined. The efficicency of credit risk-management is studied in theoretical and applied aspects and the key issues and trends are interpreted. The impact of credit risk on the financial condition of the bank is analyzed. Guidelines are set for the planning of measures and making of recommendations for proper management of credit risk in banking.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1727
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
497_split_16_2012.swf 261.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов