СИМУЛАЦИОННИ МОДЕЛИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ПО ИКОНОМИКА

DLib Repository

СИМУЛАЦИОННИ МОДЕЛИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ПО ИКОНОМИКА

Show full item record

Title: СИМУЛАЦИОННИ МОДЕЛИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ПО ИКОНОМИКА
Author: Герганов, Георги; Блажева, Виолета; Монев, Виктор; Исмаилова, Севинч; Димитров, Георги; Gerganov, Georgi; Blazheva, Violeta; Monev, Victor; Ismailova, Sevinch; Dimitrov, Georgi
Abstract: Темата за използването на симулационни модели в аграрния сектор при обучението на студентите по икономика е актуална от гледна точка на потребността от отразяване на съвременните насоки в развитието на образованието и обучението. От тази позиция се разглеждат различни модели на провежданата икономическа политика в контекста на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Настоящата разработка има за цел проучване и разкриване на потенциални възможности за икономически симулации, приложими в обучението на студенти по икономика. Нейното постигане се дефинира с изпълнение на следните задачи: проучване на теорията за изясняване на спецификата и понятийния апарат, използван в симулационните икономически модели; оценка на състоянието на аграрния сектор и възможностите за приложение на потенциални симулационни модели на икономическа политика; провеждане на проучване за потенциала от използването на симулационните модели при обучението на студентите по икономика; идентифициране на проблемите (факторите), които оказват влияние в областта на симулациите; европейска политика по отношение на икономическите модели за провеждане на Общата селскостопанска политика в аграрния сектор; изводи и предложения за симулационни модели в аграрния сектор при обучението на студенти по икономика. The issue of the use of agricultural simulation models in teaching economics students is topical in terms of the need to reflect the current trends in the development of education and training. The different models of the economic policy implemented are discussed in the context of the Common Agricultural Policy of the European Union. This paper aims to study and reveal the potential opportunities for economic simulations that can be implemented in teaching economics students. In order to achieve this aim the following tasks have to be performed: studying the theory to clarify the specifics and the concepts used in the simulation economic models; assessing the state of agriculture and the possibilities for implementing potential economic policy simulation models; studying the potential for using the simulation models in teaching economics students; identifying the problems (factors) that affect the sphere of simulations; an European policy regarding the economic models for implementing the Common Agricultural Policy in agriculture; making conclusions and suggestions for agricultural simulation models in teaching students of economics.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1728
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
177_split_21_2014.swf 1.327Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов