ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

DSpace/Manakin хранилище

ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
Автор: Шишманов, Красимир; Цанов, Емил; Божиков, Асен; Петров, Стефан; Shishmanov, Krasimir; Tsanov, Emil; Bozhikov, Asen; Petrov, Stefan
Резюме: Електронното здравеопазване е бързо развиваща се област, в която си вза- имодействат медицинската информатика, общественото здравеопазване, предла- гането на здравни услуги и информация чрез използване на съвременни информа- ционни и комуникационни технологии. Стратегическата цел при въвеждане на електронното здравеопазване е подобряване на здравното състояние и качеството на живот на българските граждани чрез осигуряване на достъп до качествени здравни услуги. Предвид на това настоящото изследване разкрива актуалното състояние на информационните системи в лечебните заведения и очертава възможните перс- пективи за тяхното развитие и усъвършенстване чрез прилагането на съвременни и ефективни информационни технологии. E-Healthcare is a fast growing area which includes collaboration of medical informatics, public healthcare and health services and information sharing through using contemporary information and communication technologies.The strategic goal in establishing e-Healthcare is to achieve better health status and quality of life for Bulgarian citizens through providing access to high-quality health services. Taking this into consideration, the present study reveals the current state of medical information systems and highlights possible perspectives for their improvement through modern and effective information technologies.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1729
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
517_split_16_2012.swf 546.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов