ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

DLib Repository

ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

Show full item record

Title: ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
Author: Шишманов, Красимир; Цанов, Емил; Божиков, Асен; Петров, Стефан; Shishmanov, Krasimir; Tsanov, Emil; Bozhikov, Asen; Petrov, Stefan
Abstract: Електронното здравеопазване е бързо развиваща се област, в която си вза- имодействат медицинската информатика, общественото здравеопазване, предла- гането на здравни услуги и информация чрез използване на съвременни информа- ционни и комуникационни технологии. Стратегическата цел при въвеждане на електронното здравеопазване е подобряване на здравното състояние и качеството на живот на българските граждани чрез осигуряване на достъп до качествени здравни услуги. Предвид на това настоящото изследване разкрива актуалното състояние на информационните системи в лечебните заведения и очертава възможните перс- пективи за тяхното развитие и усъвършенстване чрез прилагането на съвременни и ефективни информационни технологии. E-Healthcare is a fast growing area which includes collaboration of medical informatics, public healthcare and health services and information sharing through using contemporary information and communication technologies.The strategic goal in establishing e-Healthcare is to achieve better health status and quality of life for Bulgarian citizens through providing access to high-quality health services. Taking this into consideration, the present study reveals the current state of medical information systems and highlights possible perspectives for their improvement through modern and effective information technologies.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1729
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
517_split_16_2012.swf 546.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов