ПРАВНИ, ОТЧЕТНИ И КОНТРОЛНИ АСПЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

DSpace/Manakin хранилище

ПРАВНИ, ОТЧЕТНИ И КОНТРОЛНИ АСПЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРАВНИ, ОТЧЕТНИ И КОНТРОЛНИ АСПЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Автор: Крумов, Крум; Димитров, Пенко; Крумова, Диана; Ефтимова, Ирина; Krumov, Krum; Dimitrov, Penko; Krumova, Diana; Eftimova, Irina
Резюме: Обществените поръчки са основният път за разпределяне на публичните финанси. Благодарение на тях бюджетните организации реализират инвестиционните си разходи. Значението на обществените поръчки за бъдещето на институциите, които функционират на база бюджетни кредити, предопределя интереса към тяхното изучаване. То изисква комплексно изследване в три насоки – нормативната уредба, отчетните процеси и контролът върху обществените поръчки. Целта на изследването е да се установят правните, отчетните и контролните аспекти на обществените поръчки в публичния сектор. Основните задачи са: изследване на тяхната правна рамка; проучване отчитането на обществените поръчки в публичния сектор; изучаване на предварителния контрол и изследване на външния контрол върху обществените поръчки. Тезата, която се защитава, е, че законосъобразното изпълнение на обществените поръчки оказва съществено влияние върху публичността и прозрачността на изразходените средства от държавния бюджет и от Европейския съюз. В резултат на изследването се стигна до следните изводи: затруднен е процесът на администриране, пред кандидатите се поставят изкуствени бариери, липсват случаи на разкрита корупция, не са създадени ефективни методики за вътрешен и външен контрол върху обществените поръчки. Предложени са изменения в нормативната база, отнасящи се до въвеждане на електронни процедури, назначаване на държавни експерти, нови правила за подбор на кандидати. Public procurements are essential for the allocation of public finances. Budget organizations make their investment expenditures through them. The importance of public procurements for the future of the institutions which function based on their budget credits determines the interest in studying that area. It requires a comprehensivestudy in three main trends – legal framework, accounting processes and control on the public procurements. The aim of the study is to establish the legal, accounting and control aspects of the public procurement in the public sector. The main tasks are: examining their legal framework; studying the public sector procurement reporting; studying the preliminary control and examining the external control on public procurements. The thesis statement that is defended is that the lawful implementation of public procurements has a significant impact on the publicity and transparency of funds spent from the state budget and the European Union. As a result, the study reached the following conclusions: difficult process of administration, artificial barriers for the candidates, lack of disclosed corruption cases, no effective methods for internal and external control of the procurement process. Changes to the legal framework are proposed, relating to the introduction of electronic procedures, appointment of government experts, new rules for selection of candidates.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1732
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
207_split_21_2014.swf 1.361Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов