ПРАВНИ, ОТЧЕТНИ И КОНТРОЛНИ АСПЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

DLib Repository

ПРАВНИ, ОТЧЕТНИ И КОНТРОЛНИ АСПЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Show full item record

Title: ПРАВНИ, ОТЧЕТНИ И КОНТРОЛНИ АСПЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Author: Крумов, Крум; Димитров, Пенко; Крумова, Диана; Ефтимова, Ирина; Krumov, Krum; Dimitrov, Penko; Krumova, Diana; Eftimova, Irina
Abstract: Обществените поръчки са основният път за разпределяне на публичните финанси. Благодарение на тях бюджетните организации реализират инвестиционните си разходи. Значението на обществените поръчки за бъдещето на институциите, които функционират на база бюджетни кредити, предопределя интереса към тяхното изучаване. То изисква комплексно изследване в три насоки – нормативната уредба, отчетните процеси и контролът върху обществените поръчки. Целта на изследването е да се установят правните, отчетните и контролните аспекти на обществените поръчки в публичния сектор. Основните задачи са: изследване на тяхната правна рамка; проучване отчитането на обществените поръчки в публичния сектор; изучаване на предварителния контрол и изследване на външния контрол върху обществените поръчки. Тезата, която се защитава, е, че законосъобразното изпълнение на обществените поръчки оказва съществено влияние върху публичността и прозрачността на изразходените средства от държавния бюджет и от Европейския съюз. В резултат на изследването се стигна до следните изводи: затруднен е процесът на администриране, пред кандидатите се поставят изкуствени бариери, липсват случаи на разкрита корупция, не са създадени ефективни методики за вътрешен и външен контрол върху обществените поръчки. Предложени са изменения в нормативната база, отнасящи се до въвеждане на електронни процедури, назначаване на държавни експерти, нови правила за подбор на кандидати. Public procurements are essential for the allocation of public finances. Budget organizations make their investment expenditures through them. The importance of public procurements for the future of the institutions which function based on their budget credits determines the interest in studying that area. It requires a comprehensivestudy in three main trends – legal framework, accounting processes and control on the public procurements. The aim of the study is to establish the legal, accounting and control aspects of the public procurement in the public sector. The main tasks are: examining their legal framework; studying the public sector procurement reporting; studying the preliminary control and examining the external control on public procurements. The thesis statement that is defended is that the lawful implementation of public procurements has a significant impact on the publicity and transparency of funds spent from the state budget and the European Union. As a result, the study reached the following conclusions: difficult process of administration, artificial barriers for the candidates, lack of disclosed corruption cases, no effective methods for internal and external control of the procurement process. Changes to the legal framework are proposed, relating to the introduction of electronic procedures, appointment of government experts, new rules for selection of candidates.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1732
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
207_split_21_2014.swf 1.361Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов