ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ДЕТЕРМИНИРАЩИ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ НА НИВО ОТРАСЪЛ

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ДЕТЕРМИНИРАЩИ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ НА НИВО ОТРАСЪЛ

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ДЕТЕРМИНИРАЩИ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ НА НИВО ОТРАСЪЛ
Author: Стефанов, Галин; Stefanov, Galin
Abstract: Българската икономика се характеризира с едно от най-ниските равнища на производителност на труда в рамките на ЕС. С оглед разкриване на причините за този проблем в настоящото изследване са анализирани факторите, детерминиращи производителността на труда на дезагрегирано равнище. Изследвани са годишни данни за четиринадесет отрасъла в рамките на периода, обхващащ 2001- 2007 година. Използван е метода на Зелнър за параметризиране на системи от едновременни уравнения, чрез който е оценено влиянието на шест селектирани фактора върху производителността на отраслово ниво. Установено е диференцирано, и разнопосочно влияние на отделните фактори по отрасли: негативно влияние на разходите за ДМА в селското стопанство, положително влияние на равнището на работната заплата в повечето отрасли с изключение на добивната промишленост, слабо влияние (а в някои отрасли липса на такова) на ПЧИ и силно изразено влияние на инфлацията.The Bulgarian economy has the lowest labor productivity in the EU. In order to find the reason for the occurrence of this problem, are investigated the factors, influencing the labor productivity on a disaggregate level. In this paper are analyzed fourteen industries for a seven years period (2001 to 2007) using annual data. This research applies the Zellner’s method for estimation of systems with simultaneous equations to estimate the influence of six selected factors on labor productivity. The findings of the research include negative influence of the expenditures for tangible assets in agriculture, positive impact of wages in most industries except mining, weak or no influence of the FDI levels and strong influence of inflation in all industries.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1733
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
5_split_almanah_13_2010.swf 968.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов