ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РЕСУРСНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО С ХОРИЗОНТ 2020

DSpace/Manakin хранилище

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РЕСУРСНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО С ХОРИЗОНТ 2020

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РЕСУРСНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО С ХОРИЗОНТ 2020
Автор: Адамов, Величко; Врачовски, Данаил; Димитрова, Теодора; Нинов, Николай; Adamov, Velichko; Vrachovski, Danail; Dimitrova, Teodora; Ninov, Nikolai
Резюме: Анализираните в теоретичен и практикоприложен аспект проблеми на финансирането на здравеопазването са изключително актуални днес, особено в условията на финансово-икономическа криза и социална несигурност. Внимани- ето е насочено към такива здравни политики и решения, които способстват за фискалната устойчивост на здравните системи, прозрачност посредством въвеж- дането на нови правила за остойностяване на медицинската помощ и електронно- то здравеопазване. В научната разработка детайлизирано са проучени предизвикателствата пред ресурсното осигуряване на здравеопазването с хоризонт 2020 год. както през призмата на националната практика, така и в контекста на възможностите за реьшаването им в европейски и глобален аспект. The problems of health financing, analyzed in practical and applied aspects, are highly relevant today, especially in terms of financial and economic crisis and social insecurity. Attention is directed to such health policies and solutions, which contribute to fiscal sustainability of health systems and transparency through the introduction of new rules for the valuation of healthcare and e-Health. The challenges to Horizon 2020 resource provision of healthcare are explored in detail both through the prism of national practice and in the context of opportunities to solve them in Europe and globally.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1735
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
546_split_16_2012.swf 359.5Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов