ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РЕСУРСНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО С ХОРИЗОНТ 2020

DLib Repository

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РЕСУРСНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО С ХОРИЗОНТ 2020

Show full item record

Title: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РЕСУРСНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО С ХОРИЗОНТ 2020
Author: Адамов, Величко; Врачовски, Данаил; Димитрова, Теодора; Нинов, Николай; Adamov, Velichko; Vrachovski, Danail; Dimitrova, Teodora; Ninov, Nikolai
Abstract: Анализираните в теоретичен и практикоприложен аспект проблеми на финансирането на здравеопазването са изключително актуални днес, особено в условията на финансово-икономическа криза и социална несигурност. Внимани- ето е насочено към такива здравни политики и решения, които способстват за фискалната устойчивост на здравните системи, прозрачност посредством въвеж- дането на нови правила за остойностяване на медицинската помощ и електронно- то здравеопазване. В научната разработка детайлизирано са проучени предизвикателствата пред ресурсното осигуряване на здравеопазването с хоризонт 2020 год. както през призмата на националната практика, така и в контекста на възможностите за реьшаването им в европейски и глобален аспект. The problems of health financing, analyzed in practical and applied aspects, are highly relevant today, especially in terms of financial and economic crisis and social insecurity. Attention is directed to such health policies and solutions, which contribute to fiscal sustainability of health systems and transparency through the introduction of new rules for the valuation of healthcare and e-Health. The challenges to Horizon 2020 resource provision of healthcare are explored in detail both through the prism of national practice and in the context of opportunities to solve them in Europe and globally.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1735
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
546_split_16_2012.swf 359.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов