ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗА СТОЙНОСТТА ПО ПРИМЕРА НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗА СТОЙНОСТТА ПО ПРИМЕРА НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗА СТОЙНОСТТА ПО ПРИМЕРА НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ
Автор: Божинова, Марияна; Илийчовски, Светослав; Филипова, Теодора; Bozhinova, Mariyana; Iliychovski, Svetoslav; Filipova, Teodora
Резюме: Оценката на предприемаческата мобилност е в пряка релация със стойността на компанията, като обобщаващ показател, в който са концентрирани интересите на всички заинтересовани от развитието й лица. Детерминирането на стойността е сложен и последователен процес, който се променя във времето и се влия от множество фактори. Независимо от трудностите при определянето й, управлението на процеса на създаване и съхраняване на стойността, е конкретен таргет, който все повече предприятия поставят в основата на своята стратегия и практика. Тя се свързва с концепцията “Value Based Management” – Управление на база стойността (VBM-концепция). Настоящото изследване демонстрира необходимостта от изслед- ване факторите за ефективно управление на собствеността, които рефлектират върху повишаване стойността на компаниите. Емпиричното изследване е осъществено сред извадка от публичните дружества в България, а именно – тези, които са включени в индекса „Дневник 20”. The evaluation of entrepreneur’s activities is directly related to the value of the company as a composite index comprising the interests of all stakeholders interested in its development. Value determination is a complex and continuous process, which is influenced by many factors in the course of time. Regardless of the difficulties related to value determination, the management of the process of creation and preservation of value is a specific target, which more and more companies include in their strategies and practice. It is related to the value-based management concept. The paper substantiates the need for a research on the factors for efficient asset management, which increase the value of the companies. The empirical research was conducted with data for the public companies in Bulgaria included in the Dnevnik 20 index.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1740
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
34_split_almanah_13_2010.swf 1.996Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов