ИЗСЛЕДВАНЕ ПРАКТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ПЛЕВЕН И ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007–2013 Г.

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ ПРАКТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ПЛЕВЕН И ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007–2013 Г.

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ ПРАКТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ПЛЕВЕН И ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007–2013 Г.
Author: Господинов, Юлиян; Gospodinov, Yuliyan
Abstract: Обект на изследването е регионалното развитие на областите Плевен и Велико Търново, а негов предмет – използването от страна на икономическите агенти от целевата територия на възможностите за привличане на допълнително външно финансиране посредством разработване и управление на проекти, което би им позволило реализиране на техните цели, планове, програми и стратегии. Целта на настоящата студия е да опише и оцени практиката на разработване и управление на проекти от икономическите агенти от областите Плевен и Велико Търново, както и да изведе основните проблеми, срещани от бенефициентите през първия планов период от членството на страната ни в ЕС. Основнатаизследователска теза е, че агенти от двете области имат информация и опит при разработване и управление на проекти, но не всички от тях са достатъчно активни. С оглед на формулираните обект, предмет, цел и теза изследването е структурирано в две основни части. В първата са представени някои от основните възможности за финансиране по линия на фондовете на ЕС и са разгледани постиженията на икономическите агенти. Във втората част се акцентира върху разкрити съществени проблеми по отношение организацията и публичността при работа с фондвете и са дадени предложения за подобряване на различни аспекти на управлението на проекти. The object of the study is the regional development of the districts of Pleven and Veliko Tarnovo, and its subject is the practice of the economic agents located within the target area to develop and manage projects in order to attract additional external funding, which would allow them to realize their goals, plans, programmes and strategies. The purpose of this study is to describe and evaluate the practice of economic agents from the districts of Pleven and Veliko Tarnovo to develop and manage projects, and to identify the main problems that beneficiaries faced during the first planning period of Bulgaria’s membership in the EU. The main thesis statement is that the economic agents from both districts have information and experience in project development and management, but not all of them are active enough. Considering the subject, object, purpose, and thesis statement, the study is structured in two main parts. The first part presents some of the main options for accession of the EU funds and reviews the achievements of the economic agents. The second part focuses on the significant problems revealed regarding the organization and publicity for handling funds, and offers suggestions for the improvement of various aspects of project management.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1742
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
264_split_21_2014.swf 1.203Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов