РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ЗА АГРАРЕН ПОДСЕКТОР

DSpace/Manakin хранилище

РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ЗА АГРАРЕН ПОДСЕКТОР

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ ЗА АГРАРЕН ПОДСЕКТОР
Автор: Горанова, Пенка; Кънева, Тотка; Веселинова, Надежда; Тананеева, Живка; Goranova, Penka; Kaneva, Totka; Veselinova, Nadezhda; Tananeeva, Zhivka
Резюме: Политиката на Европейския Съюз в областта на селското стопанст- во е нормативно уредена в чл. 32-38 от Договора за Европейска Общност и е една от най-сложните и с най-разнообразни мерки на въздействие сред политиките на Европейския Съюз. Тази политика се интегрира по различни начини в редица други обособени политики на Общността като например опазването на околната среда и здравеопазването, и поради тази причина функционирането и развитието на Общия Пазар на Селскостопански Продукти трябва да бъдат съпроводен и със създаване на Обща Селскостопанска Политика. Разработката е насочена към проучване на теоретическите насоки и практическите възможности, които една ефективна маркетингова стратегидава на организациите от аграрния сектор да увеличат приходите си чрез:  предлагането на селскостопански продукти, които съответст- ват на потребителските нужди на клиентите;  оптимизиране на процеса на договаряне с клиентите на аграр- ни продукти и суровини;  подобряването на обслужването и работата с клиентите;  задържане на съществуващите и привличане на нови клиенти;  по-ефективно реализиране на аграрните продукти. European Union policy in the area of agriculture is settled as a standard in article 32-38 of the Convention of the European Community and it is one of the most complicated and most variegated measures to influence among the policies of the European Community. This policy is integrated in various ways in number of other independent policies of the Community such as for e.g. Environmental protection and Healthcare, and because of that reason functioning and development of the Common Market of agriculture products should be accompanied by developing of Common Agriculture Policy. The project on the theme „Developing of marketing strategies for agricultural subsector” is oriented to examination of theoretical approaches and practical opportunities, which should be given by an effective marketing strategy to the organizations of agrarian sector in order to increase their revenue through: offering of agricultural products, which comply with the consumer needs of customers; optimizing of the process of contracting with the clients of agricultural products and raw materials; improving of the servicing and work with customers; retaining existing and attracting new customers; more effective realization of the agricultural products.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1743
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
86_split_almanah_13_2010.swf 1.780Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов