ВОЛАТИЛНОСТ НА СЪОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ (2000–2011 г.)

DSpace/Manakin хранилище

ВОЛАТИЛНОСТ НА СЪОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ (2000–2011 г.)

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВОЛАТИЛНОСТ НА СЪОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА СИСТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ (2000–2011 г.)
Автор: Тодоров, Тодор; Вачевска, Миглена; Todorov, Todor; Vachevska, Miglena
Резюме: Научната теза на изследването е, че като основни макроикономически индикатори следва да се използват не само макропоказателите, но и съотношенията между тях, защото като относителни величини те имат по-богато съдържание и създават по-благоприятни възможности при тяхното използване в макроикономическия анализ, моделирането и прогнозирането на социално-икономическите явления и процеси. Целта е да се изследват съотношенията между макроикономи- ческите показатели, чиито значения се свързват със спадовете, оживлението, подема и пиковете на икономическото развитие. В тази връзка предметът на изследването е съсредоточен върху волатилността на тези съотношения в периода 2000–2011 г. и нейното отражение върху икономическото развитие на страната. Резултатите от изследването доказват нашата теза и индикират по-интензивна волатилност, резултат от икономическата криза. This study aims to prove that not only macro indicators, but also the correlations between them should be used as main macroeconomic indicators since being relative quantities they have richer content and create more favourable opportunities for using them in the macroeconomic analysis, modeling and forecasting of socio-economic phenomena and processes. The main purpose of this study is to examine the correlations between macroeconomic indicators which are associated with drops, recovery, upsurge and peaks of economic development. In this context, the object of the study is focused on the volatility of these correlations in the period 2000-2011, and its impact on the country’s economic development. The results prove our thesis and indicate more intense volatility, which is caused by the world economical crisis
URI: http://hdl.handle.net/10610/1744
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
327_split_19_2013.swf 574.6Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов