АУТСОРСИНГЪТ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ, РИСКОВЕ, ЕФЕКТИ)

DLib Repository

АУТСОРСИНГЪТ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ, РИСКОВЕ, ЕФЕКТИ)

Show full item record

Title: АУТСОРСИНГЪТ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРИЛОЖЕНИЕ, РИСКОВЕ, ЕФЕКТИ)
Author: Варамезов, Любчо; Дилков, Цветан; Гуцев, Георги; Varamezov, Lyubcho; Dilkov, Tzvetan; Gutzev, Georgi
Abstract: Настоящето изследване е насочено към установяване приложени- ето в българските предприятия на аутсорсинга като бизнес модел, рисковете и ефектите от неговото използване. Резултатите от изследването показват, че по-голямата част от стопанските субекти прилагат аутсорсинг в различна степен и под различни форми. Установени са основните положителни ефекти, получени в резултат на възлагането на външни изпълнители на функции, дейности и процеси, които преди са осъществявани със собствени ресурси в рамките на предприятието – по-високо качество на про- дуктите/услугите, достъп до специфичните знания и опита на аутсорсинг партньора, оптимизиране числеността на персонала, икономия на време, намаляване на разходите и др. В същото време са идентифицирани и възможните рискове от прилагането на тази бизнес стратегия – изтичане на вътрешнофирмена информация и ноу-хау, изпадане в зависимост от аутсорсинг партньора, неспазване на аутсорсинг договора и др. Формулирани са редица изводи и са обосновани идеи за успешното прилагане на аутсорсинга в българските предприятия. The present study is directed at establishing the employment of outsourcing at Bulgarian companies as a business model and the risks and implications of its utilization. The results of the study indicate that the greater part of the economic agents apply outsourcing in various degrees and in various forms. The basic positive effects have been determined as a result of awarding external contractors with functions, activities and processes which beforehand were carried out by means of own resources within the company – higher quality of products/services, access to the specific knowledge and experience of the outsourcing partner, optimizing the number of personnel, lowering costs, etc… At the same time, the possible exposures when applying this business strategy were identified – leaking of internal information and know-how of the company, falling into dependence upon the outsourcing partner, failure to deliver on the outsourcing contract, etc… We have articulated a number of conclusions and substantiated ideas on the successful employment of outsourcing at Bulgarian companies.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1747
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
132_split_almanah_13_2010.swf 1.582Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов