ПРОУЧВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ПРИОРИТЕТНА СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПА 2020

DSpace/Manakin хранилище

ПРОУЧВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ПРИОРИТЕТНА СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПА 2020

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРОУЧВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ПРИОРИТЕТНА СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПА 2020
Автор: Дилков, Цветан; Сирашки, Христо; Dilkov, Tsvetan; Sirashki, Hristo
Резюме: Цел на настоящото изследване е да се разкрият насоките на развитие на зелената икономика във връзка с приоритетна стратегия на Европа 2020. Задачите, които се поставят, са свързани с разкриване същността на зелената икономика, както и с разкриване на причините за провеждане на зелено управление. Обект на изследването е развитието на зелената икономика в РБългария. Предмет на изследване в настоящата студия са промените, които трябва да бъдат направени в националното ни стопанство, за да бъде изградена хуманна зелена икономика. Тезата, която се защитава, е, че за да оцелее животът на Земята, съвременната икономика, стимулираща социалното неравенство и пилеенето на природни ресурси, трябва да бъде заменена от стационарна зелена икономика. Естествено това трябва да стане в глобален мащаб, чрез постигането на консенсус между всички страни в света и взаимно зачитане на техните интереси. Възможните начини за интегриране на България в европейското и световното стопанство са много, но най-оправдано от икономическа гледна точка е това да стане чрез изграждане на зелена икономика. The aim of this study is to reveal the trends of the green economy in relation to the Europe 2020 priority strategy. The tasks that are set relate to revealing the nature of green economy, as well as the reasons for green management. The object of study is the development of green economy in Bulgaria. The subject of study is the changes to be made in the national economy of the Republic of Bulgaria so that humane green economy will be built. The paper advocates the idea that in order for life on Earth to survive, today's economy, stimulating social inequality and waste of natural resources, must be replaced by a steady green economy. Naturally, this should be done globally by consensus of all countries in the world and mutual respect for their interests. There are many possible ways of Bulgaria’s integration into the European and world economy, but in economic terms building a green economy is the most justifiable way
URI: http://hdl.handle.net/10610/1748
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
357_split_19_2013.swf 461.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов