ПРОУЧВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ПРИОРИТЕТНА СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПА 2020

DLib Repository

ПРОУЧВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ПРИОРИТЕТНА СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПА 2020

Show full item record

Title: ПРОУЧВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ПРИОРИТЕТНА СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПА 2020
Author: Дилков, Цветан; Сирашки, Христо; Dilkov, Tsvetan; Sirashki, Hristo
Abstract: Цел на настоящото изследване е да се разкрият насоките на развитие на зелената икономика във връзка с приоритетна стратегия на Европа 2020. Задачите, които се поставят, са свързани с разкриване същността на зелената икономика, както и с разкриване на причините за провеждане на зелено управление. Обект на изследването е развитието на зелената икономика в РБългария. Предмет на изследване в настоящата студия са промените, които трябва да бъдат направени в националното ни стопанство, за да бъде изградена хуманна зелена икономика. Тезата, която се защитава, е, че за да оцелее животът на Земята, съвременната икономика, стимулираща социалното неравенство и пилеенето на природни ресурси, трябва да бъде заменена от стационарна зелена икономика. Естествено това трябва да стане в глобален мащаб, чрез постигането на консенсус между всички страни в света и взаимно зачитане на техните интереси. Възможните начини за интегриране на България в европейското и световното стопанство са много, но най-оправдано от икономическа гледна точка е това да стане чрез изграждане на зелена икономика. The aim of this study is to reveal the trends of the green economy in relation to the Europe 2020 priority strategy. The tasks that are set relate to revealing the nature of green economy, as well as the reasons for green management. The object of study is the development of green economy in Bulgaria. The subject of study is the changes to be made in the national economy of the Republic of Bulgaria so that humane green economy will be built. The paper advocates the idea that in order for life on Earth to survive, today's economy, stimulating social inequality and waste of natural resources, must be replaced by a steady green economy. Naturally, this should be done globally by consensus of all countries in the world and mutual respect for their interests. There are many possible ways of Bulgaria’s integration into the European and world economy, but in economic terms building a green economy is the most justifiable way
URI: http://hdl.handle.net/10610/1748
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
357_split_19_2013.swf 461.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов