ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ СТАНДАРТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДОПОЛЗВАНЕТО И ПРИРОДООПАЗВАНЕТО

DLib Repository

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ СТАНДАРТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДОПОЛЗВАНЕТО И ПРИРОДООПАЗВАНЕТО

Show full item record

Title: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ СТАНДАРТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДОПОЛЗВАНЕТО И ПРИРОДООПАЗВАНЕТО
Author: Сирашки, Христо; Христова, Ралица; Славова, Борислава; Sirashki, Hristo; Hristova, Ralitsa; Slavova, Borislava
Abstract: Изследователското внимание е насочено към изучаване и прилагане на екологичните стандарти, регламентиращи дейностите, свързани с природоползването, природоопазването и тяхното управление. Обект на изследването са реално действащи предприятия от добивната промишленост, преработващата промишленост и енергетиката на територията на Република България. Предмет на изследването са методологическите и практикоприложните аспекти за приложение на екологични стандарти при управление на природоползването и природоопазването. Целите на студията са свързани с открояване на някои източници на замърсяване, разкриване на възможностите за природоползване и природоопазване и прилагане на екологични стандарти. Поставените задачи са ориентирани към систематизиране на теоретичните постановки, проучване на обектите на изследване, открояване на видовете замърсители и формулиране на изводи и препоръки. Защитава се тезата, че прилагането на система от екологични стандарти за природоползване и природоопазване дава възможност за подобряване на състоянието на околната среда. Като резултат от изследването е направена оценка на дейностите в изучаваните обекти, представени са изводи. The research interest is geared towards the study and application of ecological standards regulating the activities related to nature use, nature conservation and their management. The object of research is a number of operating companies in the mining industry, the manufacturing industry and energetics of the Republic of Bulgaria. The subject of research is the methodological, practical and applied aspects for the application of ecological standards in the management of nature use and nature conservation. The objectives of this paper are related to pointing out some sources of pollution, disclosing the possibilities for nature use and nature conservation and the application of ecological standards. The tasks which we have set are oriented towards systematizing the theoretical bases, researching the objects of research, pointing out the various sources of pollution and formulating conclusions and recommendations. We defend the thesis that the application of a system of ecological standards for nature use and nature conservation enables the improvement of the state of the environment. As a result of the research, we have evaluated the activities in the researched objects and have presented the corresponding conclusions.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1749
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
326_split_21_2014.swf 1.158Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов