ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА АДАПТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА КЪМ СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА АДАПТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА КЪМ СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА АДАПТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ФИРМА КЪМ СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
Author: Краева, Виолета; Емилова, Петя; Маринова, Наталия; Лалев, Ангелин; Петров, Стефан; Kraeva, Violeta; Emilova, Petia; Marinova, Natalya; Lalev, Angelin; Petrov, Stefan
Abstract: Внедряването на нови информационни и комуникационни техно- логии (ИКТ) за ефективното функциониране на информационната система на туристическата фирма е крайно наложително и необходимо. То ще позволи да се разшири диапазонът на услугите, предоставяни на клиентите, да се подобри организацията на работата, да се намалят разходите и се повиши ефективността на взаимодействието с партньорите, да се получи широк достъп до разнообразни информационни ресурси и атрактивна мултимедийна реклама. За целите на настоящото изследване е направено проучване на информационните системи на 100 утвърдени туристически фирми и хотелски вериги. Поради това бе изградена система от критерии за оценка на тяхното функциониране и идентифициране на проблемите и предизвикателствата, пред които те са изправени. На базата на резултатите от това проучване са предложени решения за повишаване ефективността и качеството на информационното обслужване на туристическата фирма. Изследвани са възможностите на онлайн услугите в туристическия бизнес, които позволяват персонализация на туристическите продукти и услуги според индивидуалните предпочитания на клиентите. Проучени са и съвременните резервационни и географски информационни системи, както в национален, така и в международен план, доколкото те се използ- ват от българските туроператори и хотели. New Information and Communication Technology (ICT) adoption for effective tourist information systems is an extremely imperative and indispensable process. It will allow increasing the range of clients’ services, to improve business organization, to decrease the costs, to raise the effectiveness of partners’ interaction and to receive a wide access to a variety of information resources. For the purpose of this scientific-practical research a special system of criteria for assessment of tourist firms’ information systems has been developed. The project team has investigated the information systems of 100 tourist firms and hotels. As a result of this research some solutions for raising the effectiveness and information service quality have been suggested. Some issues about online services, reservation and geographical systems were discussed and how they contribute for tourist product and services personalization.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1752
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
179_split_almanah_13_2010.swf 1.804Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов