АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
Author: Илиева, Таня; Ilieva, Tanya
Abstract: Целта на настоящата студия е да се направи оценка на дейността на пенсионните фондове в България. Постигането на тази цел предполага разглеждането на следните задачи: изясняване на същността и целите на допълнителното пен- сионно осигуряване; оценка на макроикономическата среда за развитие на допълнителното пенсионно осигуряване; анализ на дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в България за периода 2007–2011 г. по показателите: постигнати инвестиционни резултати, нетни активи и брой осигурени лица. Основната теза в изследването е, че функционирането на пенсионните фондове е тясно свързано с макроикономическата среда. Тя оказва влияние върху инвестиционната политика и финансовото състояние на частните пенсионни фондове, както и върху капитализацията на индивидуалните партиди на осигурените в тях лица. Направеното изследване ни дава основание да формулираме следните основни изводи: допълнителното пенсионно осигуряване предоставя допълнителна осигурителна защита срещу рисковете: инвалидност, старост, смърт; допълнителното пенсионно осигуряване допринася за увеличаване на пенсионните спес- тявания; размерът на плащанията от допълнителното пенсионно осигуряване към осигурените или правоимащите лица зависи от натрупаните средства по индивидуалните партиди на осигурените лица и доходите от тяхното инвестиране; в резултат на глобалната икономическа криза се отчита спад в доходността на всички пенсионни фондове. Намаляват нетните активи на професионалните и доброволните пенсионни фондове; коефициентът на Шарп дава цялостна представа за инвестиционната политика на пенсионноосигурителните дружества; при оценяване коефициента на Шарп можем да заключим, че лидер сред пенсионноосигурителните дружества е ПОД „Родина”. The purpose of this research paper is to evaluate pension funds operations in Bulgaria. The achievement of this goal involves reviewing the following tasks: Clarifying the nature and goals of supplementary pension insurance; Evaluation of the macroeconomic environment for the development of supplementary pension insurance; Analysis of supplementary pension insurance funds operations in Bulgaria for the period 2007-2011 according to the following indicators: achieved investment results, net assets, and number of insured people. The main thesis of the current research paper supports the idea that the functioning of pension funds is closely related to the macroeconomic environment. It influences investment policies and the financial situation of private pension funds, as well as the capitalization of individual accounts of insured people. We have formulated the following conclusions based on the current study: Supplementary pension insurance provides supplementary insurance protection against the following risks: disability, old age, death; Supplementary pension insurance leads to increased pension savings; The size of payments of supplementary pension insurance to insured or entitled people depends on the accrued funds in the individual accounts and their investment gains; Due to the global economic crisis there has been a drop in profitability that has affected all pension funds. Net assets have decreased in professional and voluntary pension funds; The Sharpe ratio gives a comprehensive overview of the investment policy of pension providers; By assessing the Sharpe's ratio, we can conclude that the leader among pension providers is “Rodina” PIC
URI: http://hdl.handle.net/10610/1759
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
416_split_19_2013.swf 965.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов