ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ В СИСТЕМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ В СИСТЕМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ В СИСТЕМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Попов, Веселин; Емилова, Петя; Дачев, Петър; Таиров, Искрен; Тодорова, Боряна; Борисов, Цветелин; Popov, Veselin; Emilova, Petya; Dachev, Petar; Tairov, Iskren; Todorova, Boryana; Borisov, Tsvetelin
Резюме: Осигуряването на информационната безопасност е едно от големите предизвикателства към съвременните информационни и комуникационни технологии. За решаването на проблемите в това направление е необходимо организиранена цялостен и з адълбочен анализ на всички реални и потенциални заплахи и на тази основа избор и разработване на цялостно решение. Обект на изследване в настоящата студия са системите за електронна търговия в българските бизнес организации, а предмет – политиките, стратегиите, подходите, методите, техниките и технологиите за постигане на високо ниво на сигурност на тези системи. Основната цел на настоящата студия е да бъде доказана тезата, че ефи- касната защита в електронната търговия е многопластова и трябва да отчита новите технологии, политиките и процедурите, законите и индустриалните стандарти. Задачите, които решаваме за постигане на поставената цел, са: представяне на резултатите от изследване на текущото състояние на сигурността в системите за електронна търговия в българските бизнес организации; дефиниране на проблемите на информационната сигурност в системите за електронна търговия; представяне на стратегия и технологии за противодействие на тези заплахи. The provision of information security is one of the greatest challenges that modern information and communication technologies face. To solve the problems in this area it is necessary to perform a complete and profound analysis of all real and potential threats and, on this basis, to choose and develop a complete solution. The object of study are the e-commerce systems in the Bulgarian business organizations and the subject of study are the policies, strategies, approaches, methods, techniques and technologies to achieve a high level of security of these systems. The main goal of this study is to prove the thesis statement that effective protection in e-commerce is multi-layered and the new technologies, policies and procedures, laws and industry standards have to be taken into account. The tasks to achieve the goal include: presenting the results of a survey of the current state of ecommerce systems security in the Bulgarian business organizations; defining the problems of information security in e-commerce systems; and presenting a strategy and technology to counter these threats.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1760
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
357_split_21_2014.swf 2.579Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов