ПРАВНИ И ОТЧЕТНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ С КОРПОРАТИВНИ ДАНЪЦИ

DSpace/Manakin хранилище

ПРАВНИ И ОТЧЕТНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ С КОРПОРАТИВНИ ДАНЪЦИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРАВНИ И ОТЧЕТНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ С КОРПОРАТИВНИ ДАНЪЦИ
Автор: Баташки, Георги; Димитров, Пенко; Андреев, Иван; Batashki, Georgi; Dimitrov, Penko; Andreev, Ivan
Резюме: Изследването на влиянието на сложни финансово-икономически категории, понятия и инструменти от данъчната теория и практика е с определящо значение както за стопанската активност на предприятията, така и за фискалната политика на държавата. Изборът на тема за настоящото научно изследване е продиктуван от обстоятелството, че действащата нормативна уредба относно подоходното облагане на стопанските субекти невинаги е в съответствие с неговата икономическа същност и е нарушена пряката зависимост „данъци–доходи”. Значимостта на проблема се обуславя и от необходимостта за решаване на съществуващите проблеми и очертаване на рационални възможности за усъвършенстване на отчетно-информационното осигуряване облагането на предприятията с корпоративни данъци. Studying the effects of some complex financial and economic categories as well as the terms and tools applied in the fiscal theory and practice is of crucial importance for both the business activities of the enterprises and the fiscal policy of the state. The scope of the research is defined by the fact that the current legislation related to the corporate taxation of business entities does not always correspond to its economic purpose and is not aligned with the direct „taxes-incomes” relation. The importance of this problem arises from the need for resolving some current problems and outlining some rational possibilities for improving the accounting information provision related to corporate taxation.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1761
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
46_split_17_2012.swf 455.5Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов