ПРАВНИ И ОТЧЕТНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ С КОРПОРАТИВНИ ДАНЪЦИ

DLib Repository

ПРАВНИ И ОТЧЕТНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ С КОРПОРАТИВНИ ДАНЪЦИ

Show full item record

Title: ПРАВНИ И ОТЧЕТНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ С КОРПОРАТИВНИ ДАНЪЦИ
Author: Баташки, Георги; Димитров, Пенко; Андреев, Иван; Batashki, Georgi; Dimitrov, Penko; Andreev, Ivan
Abstract: Изследването на влиянието на сложни финансово-икономически категории, понятия и инструменти от данъчната теория и практика е с определящо значение както за стопанската активност на предприятията, така и за фискалната политика на държавата. Изборът на тема за настоящото научно изследване е продиктуван от обстоятелството, че действащата нормативна уредба относно подоходното облагане на стопанските субекти невинаги е в съответствие с неговата икономическа същност и е нарушена пряката зависимост „данъци–доходи”. Значимостта на проблема се обуславя и от необходимостта за решаване на съществуващите проблеми и очертаване на рационални възможности за усъвършенстване на отчетно-информационното осигуряване облагането на предприятията с корпоративни данъци. Studying the effects of some complex financial and economic categories as well as the terms and tools applied in the fiscal theory and practice is of crucial importance for both the business activities of the enterprises and the fiscal policy of the state. The scope of the research is defined by the fact that the current legislation related to the corporate taxation of business entities does not always correspond to its economic purpose and is not aligned with the direct „taxes-incomes” relation. The importance of this problem arises from the need for resolving some current problems and outlining some rational possibilities for improving the accounting information provision related to corporate taxation.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1761
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
46_split_17_2012.swf 455.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов