ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ И В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ И В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ И В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Author: Върбанов, Румен; Попов, Веселин; Маринова, Наталия; Петров, Стефан; Varbanov, Rumen; Popov, Veselin; Marinova, Natalya; Petrov, Stefan
Abstract: Целта на студията е да се установят състоянието и проблемите, свързани с приложението на интернет технологии в българските малки и средни предприятия, да се разкрият причините за изоставането на нашите МСП от тези в ЕС и да се разработят методически материали и препоръки за по-ефективно използване на съвременни ИКТ в българския малък и среден бизнес. За изпълнението на така формулираната цел е направена анкета с 56 малки и средни и предприятия и са обработени резултати за приложението на интернет технологии в бизнеса. От- кроени са основните проблеми и са предложени варианти за решаването им в условията на нашата действителност. Най-важните научни приноси на изследването може да се представят по следния начин: Извършен е задълбочен анализ на резултатите от проведената анкета и са предложени конкретни решения за преодоляване на изоставането на българските МСП; Разработена е методика за проучване на състоянието в об- ластта на използването на интернет технологиите в българския малък и среден бизнес; Предоставени са конкретни методически материали са нуждите на МСП в областта на по-успешното използване на интернет в бизнеса; Направен е задъл- бочен анализ на състоянието и проблемите в приложението на интернет технологиите в МСП на ЕС; Предложени са възможности за системно обучение на собствениците и мениджърите в МСП, вкл. електронно обучение в областта на интернет технологиите. The study aims to find out the state and problems associated with the use of Internet technologies in Bulgarian small and medium enterprises, to reveal the reasons for the backwardness of our SMEs compared to those in the EU and to develop methodological materials and recommendations for more efficient use of modern ICT in Bulgarian small and medium businesses. To fulfil the stated objective 56 small and medium enterprises were surveyed and the results for the application of Internet technologies in business were processed. The main issues are highlighted and options to solve them in our reality are proposed. The most important scientific contributions of the study can be presented as follows: an in-depth analysis of the results of the survey is made and concrete solutions are proposed to overcome the backwardness of Bulgarian SMEs; a methodology is developed to study the state of using Internet technologies in Bulgarian small and medium business; concrete methodological materials are provided for the needs of SMEs to use the Internet more successfully in business; the state and problems in the use of Internet technologies in SMEs in the EU are analyzed thoroughly; options are offered for systematic training of SME owners and managers, incl. e-learning in the field of Internet technologies.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1763
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
75_split_17_2012.swf 390.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов