СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ: ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН АСПЕКТ

DLib Repository

СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ: ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН АСПЕКТ

Show full item record

Title: СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ: ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН АСПЕКТ
Author: Богданова, Маргарита; Парашкевова, Евелина; Павлова, Кристина; Bogdanova, Margarita; Parashkevova, Evelina; Pavlova, Kristina
Abstract: Управлението на риска е съществен елемент от структурата на фирмения мениджмънт. Чрез него се решават многоаспектни и комплексни задачи, които в голяма степен предопределят развитието и успеха на дадена организация. Динамиката на обкръжаващата среда изисква създаването на адекватен механизъм, който да подпомогне процеса по управление на риска в бизнес организациите. В тази светлина е направен опит за създаване на методика, която да спомогне процеса по управление на организационния риск. Изследвайки теоретичните постановки по проблема и практиката във фирмите, се установи, че е възможно движение към стандартизационния метод за управление на риска и че този процес трябва да бъде интегриран в компаниите като елемент на цялостната им системата за управление. Risk management is an essential element of the structure of corporate management. It is used to solve multifaceted and complex tasks that largely determine the development and success of an organization. The dynamics of the surrounding environment requires the establishment of an adequate mechanism to facilitate the process of risk management in business organizations. In this light, an attempt was made to create a methodology to facilitate the process of organizational risk management. Studying the theoretical formulations of this issue and the practice of Bulgarian firms has led to the conclusion that it is possible to move towards a standardization method for risk management and that this process needs to be integrated in companies as part of their overall management system.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1765
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
105_split_17_2012.swf 465.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов