СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ: ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН АСПЕКТ

DSpace/Manakin хранилище

СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ: ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН АСПЕКТ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ: ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН АСПЕКТ
Автор: Богданова, Маргарита; Парашкевова, Евелина; Павлова, Кристина; Bogdanova, Margarita; Parashkevova, Evelina; Pavlova, Kristina
Резюме: Управлението на риска е съществен елемент от структурата на фирмения мениджмънт. Чрез него се решават многоаспектни и комплексни задачи, които в голяма степен предопределят развитието и успеха на дадена организация. Динамиката на обкръжаващата среда изисква създаването на адекватен механизъм, който да подпомогне процеса по управление на риска в бизнес организациите. В тази светлина е направен опит за създаване на методика, която да спомогне процеса по управление на организационния риск. Изследвайки теоретичните постановки по проблема и практиката във фирмите, се установи, че е възможно движение към стандартизационния метод за управление на риска и че този процес трябва да бъде интегриран в компаниите като елемент на цялостната им системата за управление. Risk management is an essential element of the structure of corporate management. It is used to solve multifaceted and complex tasks that largely determine the development and success of an organization. The dynamics of the surrounding environment requires the establishment of an adequate mechanism to facilitate the process of risk management in business organizations. In this light, an attempt was made to create a methodology to facilitate the process of organizational risk management. Studying the theoretical formulations of this issue and the practice of Bulgarian firms has led to the conclusion that it is possible to move towards a standardization method for risk management and that this process needs to be integrated in companies as part of their overall management system.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1765
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
105_split_17_2012.swf 465.4Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов