ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНО- ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

DLib Repository

ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНО- ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Show full item record

Title: ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНО- ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Author: Баташки, Георги; Ималова, Диана; Кънева, Тотка; Андреев, Иван; Вечев, Венцислав; Batashki, Georgi; Imalova, Diana; Kaneva, Totka; Andreev, Ivan; Vechev, Ventsislav
Abstract: Настоящото научно изследване анализира състоянието на съществуващата счетоводна практика в предприятията от публичния сектор. Непрекъснато нарастващите изисквания към създаваната счетоводна информация за дейността на всяко предприятие е водещ мотив за търсеното на теоретично обосновани и практически приложими решения, свързани с решаването на конкретни актуални проблеми. Посоченото обстоятелство в пълна степен се отнася и за счетоводството на предприятията от публичния сектор. Върху тази основа аргументирано се предлагат възможности за решаване на проблеми с теоретико-методологичен и практикоприложен характер в счетоводството на бюджетните предприятия. В резултат на апробацията им в дейността на изследваните предприятия се повишава качеството на създавания счетоводно-информационен продукт. The research analyzes the current accounting practices of the public sector enterprises. The constantly growing requirements for the generated accounting information related to the activities of every enterprise are the main reason for the search of theoretically grounded and practically feasible solutions to some specific and topical problems. This circumstance applies largely to the accounting systems of the public sector enterprises as well. On this basis ideas are offered for substantiated solutions to some theoretical and practical problems of accounting in budget enterprises. The practical approbation of these solutions in certain enterprises resulted in a higher quality of their accounting information product.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1770
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
161_split_17_2012.swf 363.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов