ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИТЕ

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИТЕ

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИТЕ
Author: Краева, Виолета; Емилова, Петя; Маринова, Наталия; Маринова, Кремена; Kraeva, Violeta; Emilova, Petya; Marinova, Natalya; Marinova, Kremena
Abstract: Управлението на взаимоотношенията с клиентите във финансовите предприятия е от стратегическо значение за техния успех. През последните години секторът осъзнава важността на Интернет като единна платформа за осъществяване на бизнеса и като основна комуникационна среда. Онлайн банкирането, интернет застраховането, персоналното обслужване на клиентите на различни здравни, пенсионни и осигурителни фондове е немислимо без наличието на напълно интегрирана електронна система за управление на взаимоотношенията с клиентите (e-CRM система). Студията цели да покаже резултатите от направено анкетно проучване в 24 български финансови организации по отношение на: разпространението на e-CRM системите, архитектурните и функционалните им особености, икономическите и неикономическите ефекти и ползи от прилагането им, възвръщаемостта на инвестицията. Предложени са модели за усъвършенстване на системата и на бизнес процесите, ориентирани към клиентите. Customer relationship management in financial enterprises is a key strategic factor for their success. In recent years this sector recognizes the importance of the Internet as a unified platform for doing business and as a main communication environment. Online banking, online insurance, personal customer service of various health, pension and insurance funds is impossible without a fully integrated electronic customer relationship management system (e-CRM System). The study aims to outline the results of a survey in 24 Bulgarian financial institutions with regard to: proliferation of e-CRM systems, architectural and functional features, and non-economic effects and benefits of their implementation, return on investment. Models were proposed for improving the system and customer-oriented business process.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1772
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
190_split_17_2012.swf 415.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов