ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В КЛОН НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

DSpace/Manakin хранилище

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В КЛОН НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В КЛОН НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
Автор: Атанасова, Христина; Atanasova, Hristina
Резюме: Една от най-често използваните форми за извършване на застрахователна дейност на територията на РБългария е учредяването на клон. Откриването на клон е възможност. То е право на застраховател със седалище от държава–членка, но е задължение на застраховател от трета държава. Това означава, че застрахователят от държава–членка може да използва и някоя от другите възможности за извършване на застрахователна дейност, докато застрахователят от трета държава може да извършва застраховане и презастраховане само след вписването на клон в търговския регистър съобразно разпоредбите на Търговския закон. Именно тези различни възможности насочиха интереса на автора към избраната тема. Основната цел, която се преследва в предложения проект, е да се проследи историческото развитие на нормативната уредба относно възможностите за извършване на застрахователна дейност у нас; да се даде юридическа характеристика на клона на застраховател и да се направи съпоставка между застраховател от държава–члена на ЕС и застраховател от трета държава. One of the most commonly used forms for insurance activity in Bulgaria is the establishment of a branch. The opening of a branch is possible. It is the right of an insurer domiciled in a Member State but is an obligation of an insurer from a third country. This means that the insurer from a Member State may use any of the other options for conducting insurance business whereas an insurer from a third country may conduct insurance and reinsurance only after entering the branch in the commercial register under the provisions of the Commerce Act. It is these different options that directed the author's interest in the chosen topic. The main objective pursued in the proposed project is to trace the historical development of regulations about how to conduct insurance business in our country, to give a legal description of the branch of an insurer and to compare an insurer in an EU Member State and an insurer from a third country.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1775
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
219_split_17_2012.swf 336.8Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов