ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И БАНКИТЕ

DLib Repository

ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И БАНКИТЕ

Show full item record

Title: ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И БАНКИТЕ
Author: Александров, Станислав; Божилов, Божидар; Ималова, Диана; Александров, Валерий; Деков, Веселин; Aleksandrov, Stanislav; Bozhilov, Bozhidar; Imalova, Diana; Aleksandrov, Valeriy; Dekov, Veselin
Abstract: Автоматизираната обработка на икономическата информация и вчастност на счетоводната е единствената съвременна алтернатива за ефективното функциониране на цялата информационна система на предприятието. Настоящото научно изследване анализира състоянието на съществуващата практика за автоматизация на счетоводството чрез фирмен счетоводен софтуер и автоматизирани банкови информационни системи. Върху тази основа аргументирано се предлагат възможности за решаване на проблеми с теоретико-методологичен и практикоприложен характер в счетоводството на нефинансовите пред- приятия и банките. The automated processing of economic information and accounting information, in particular, is the only modern alternative for effective functioning of the entire enterprise information system. The current research analyzes the state of the existing trend in accounting automation through using business accounting software and automated bank information systems. Based on this, certain reasonable opportunities are offered to solve theoretical methodological and practical issues in the accounting system of nonfinancial enterprises and banks.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1776
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
247_split_17_2012.swf 379.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов