ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО

DSpace/Manakin хранилище

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО
Автор: Денева, Анета; Спасовски, Цанко; Deneva, Aneta; Spasovsky, Zanko
Резюме: Предприятията от различните сектори на индустриалното производ- ство отдавна са осъзнали необходимостта от управление на своите активи. Нещо повече дейностите по това управление са станали неотменим атрибут на фирмените стратегии за повишаване на потенциала и финансовата сигурност на стопанските единици. Резултатите от тяхното приложение намират израз в намалението на разходите за поддръжка в рамките на 20-40% и нарастване обема на произведената продукция с 5-10% без да се налага извършването на допълнителни капиталови инвестиции. Определящи при избора на една или друга система за управление на активите са характера и динамиката на индустриалния сектор, пазарната среда и съществу- ващите нормативни и регулаторни ограничения. Сектор С “Преработваща промишленост” и раздел 21.1 „Производство на лекарствени вещества” са с утвърдено място в общата структура на нашето индустриално производство. През последното десетилетие предприятията претърпяха редица трансформации, свързани с промяна на формата на собственост и обновяване на производствените мощности. С навлизането на мощните международни компании като “ГлаксоСмитКлайн” и „Актавис” се създадоха възможности за реалното изграждане на системи за управление на активите. Enterprises of different industrial production sectors have realized a long time ago necessity of asset management. Even more these management activities have become irreversible firm strategy’s attribute for increasing potential and finance security of the economic units. Their practice in a few big industrial enterprises result in decreasing operative expenditure in 20-40 % and increasing the capacity of production with 5-10 % without necessity of additional capital investment. The choice of one or another asset management system is determined by the character and dynamic of the industrial sector, market environment and the existing law restricts. The sub-sector C “Production of medicinal substances and products” and section 21.1 “Production of pharmaceutical drugs” have established place in the overall structure of our industrial production. Over the last decade companies from the sub-sector suffered a number of transformations associated with a change of form of ownership and renovation of production facilities. With the advent of powerful international companies like “GlaxoSmithKline” and “Actavis” opportunities were created for the actual construction of systems for asset management.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1777
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
326_split_almanah_13_2010.swf 1.698Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов