ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ В ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

DSpace/Manakin хранилище

ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ В ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ В ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Автор: Краева, Виолета; Емилова, Петя; Маринова, Наталия; Пенев, Теодор; Великов, Веселин; Kraeva, Violeta; Emilova, Petya; Marinova, Nataliya; Marinova, Kremena; Velikov, Veselin
Резюме: Във всяка организация протичат различни процеси, създаващи резултати,които впоследствие се предоставят на клиентите като краен продукт или услуга. Клиентите, резултатите и процесите са неизменно свързани елементи, част от цялостната политика за ефективно управление на бизнеса. Осигуряването на очакваните резултати зависи от доброто проектиране и управление на процесите. Целта на авторите на студията е да изследват същността, състоянието и проблемите, свързани със системите за управление на бизнес процесите. Тезата, която се защитава, е, че BPM системите са неизменна част от корпоративната информационна система на всяка организация. Задачите на изследването са свързани с характеризиране същността на процесо-ориентирания подход в бизнеса, описание жизнения цикъл на BPM системите и стандартите за тяхното управление, както и проучване практическото използване на BPM системите в българските организации. За постигане на целите са разгледани голям брой литературни източници и е направено проучване в 20 български фирми с различна големина и сфери на дейност Various processes occur in every business organization creating outputs, which are consequently offered to customers as an end product or service. Customers, outputs and processes are constantly linked elements, and also a part of the whole policy of effective business financial management. Their capability to ensure expected outputs depends on how well the processes of the company are designed or managed. The goal of the authors of this study is to explore the nature, state and problems, related to business process management systems. The idea advocated is that BPM systems are an inseparable part of any organization’s corporate information system. The tasks of the study are related to characterization of the nature of the process-oriented approach in business, description of the life cycle of BPM systems and the standards of their management, as well as investigation of the practical usage of BPM systems in Bulgarian organizations. In order to achieve the goals the authors reviewed a large number of literature sources and conducted a survey in 20 Bulgarian companies of different size and scope of activities
URI: http://hdl.handle.net/10610/1778
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
5_split_20_2013.swf 401.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов