РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПЛАНОВИТЕ ПРОЦЕСИ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ (ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН АСПЕКТ)

DLib Repository

РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПЛАНОВИТЕ ПРОЦЕСИ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ (ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН АСПЕКТ)

Show full item record

Title: РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПЛАНОВИТЕ ПРОЦЕСИ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ (ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН АСПЕКТ)
Author: Борисов, Борислав; Парашкевова, Евелина; Borisov, Borislav; Parashkevova, Evelina
Abstract: Основната цел на всяка бизнес организация е предоставяне на качествени продукти и услуги на потребителите. За целта е необходимо фирмите непрекъснато да генерират конкурентни предимства и да усъвършенстват своите бизнес процеси. Системите за управление на планови процеси имат значителен потенциал от гледна точка на решаването на сложни проблеми на фирмено равнище и тяхното използване спомага за повишаване на ефективността и увеличаване на жизненоспособността на бизнес организациите, което предполага и въвеждането на сертификационен режим на тази управленска функция. Създаването на система от процедури и инструкции за управление на плановата дейност в бизнес организациите, чрез която да се осигури качество на плановите разработки е възможност за фирмен растеж, в усло- вията на непрекъснато усъвършенстване на европейската планова практика. Във фокусът на изследването е плановата фирмена практика, анализирана от гледна точка на концепцията за непрекъснато усъвършенстване на бизнес процесите и повишаване на фирмените компетенции в областта на планирането. The main goal of every business organization is to provide quality products and services to its customers. This is why the companies must constantly generate competitive advantages and improve their business processes. The planning processes management systems have a significant potential in terms of their capability of solving complex corporate problems and their utilization improves the efficiency and competitiveness of the business organizations - a fact that calls for the implementation of a certification of this managerial function. The creation of a system of procedures and regulations governing the corporate planning activities aims to ensure the quality of corporate planning and business growth in the conditions of constantly improving European planning practice. The research is focused on the corporate planning practice analyzed in terms of constant improvement of business processes and corporate planning concepts.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1779
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
372_split_almanah_13_2010.swf 1.985Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов