ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОД ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА МИГРАЦИЯТА КЪМ IPV6

DLib Repository

ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОД ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА МИГРАЦИЯТА КЪМ IPV6

Show full item record

Title: ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОД ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА МИГРАЦИЯТА КЪМ IPV6
Author: Попов, Веселин; Кузнецов, Юрий; Лалев, Ангелин; Popov, Veselin; Kuznetsov, Yuriy; Lalev, Angelin
Abstract: С изчерпването на адресното пространство, предоставяно от протокола IPv4, преходът към IPv6 става особено важен за организациите. Чрез прехода към IPv6 организациите ще използват новите възможности, което ще доведе до ползи за бизнеса. Миграцията към IPv6 ще реши проблемите, пред които са изправени организациите при използване на IPv4: недостатъчното адресно пространство, обърканото адресно пространство, международният проблем с разпределяне на адресите, проблеми със сигурността, мобилността и др. Преходът е трудно да се осъществи изведнъж, защото засяга цялата мрежова инфраструктура – всички устройства в мрежата и софтуерните приложения, които ги управляват. В настоящата студия, като се базираме на практикоприложния подход, развиваме методология в стъпки и етапи, през които трябва да се премине за осъществяване на миграцията към IPv6. Разглеждаме също така и проблемите, които може да възникнат при планиране на прехода. With the exhaustion of the address space, provided by IPv4 protocol, the transition to IPv6 gets particularly important for the organizations. With the transition to IPv6 the organizations will use the new opportunities, which will lead to benefits for businesses. The Migration to IPv6 will solve the problems faced by organizations when using IPv4: insufficient address space, wrong address space, the international problem of allocating addresses, problems with security, mobility, etc. The transition to accomplish at once, because it affects the entire network infrastructure – all the network devices and software applications that manage them. In this study, based on practical and applied approach, we have developed a methodology in steps and stages that must be completed in order to implement the migration to IPv6. Also the problems that may arise in planning this transition are examined.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1780
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
276_split_17_2012.swf 417.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов