ВЪНШНОТЪРГОВСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕС

DLib Repository

ВЪНШНОТЪРГОВСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕС

Show full item record

Title: ВЪНШНОТЪРГОВСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕС
Author: Захариева, Галина; Илиев, Драгомир; Саркисян, Карина; Стефанов, Галин; Zaharieva, Galina; Iliev, Dragomir; Sarkisyan, Karina; Stefanov, Galin
Abstract: Настоящата разработка „Външнотърговска специализация и икономи- чески растеж на страните от ЕС” е насочено към изследване на взаимовръзката между производствената и търговската специализация и развитието на икономиките на страните от ЕС в условията на глобализация и интеграция. Двата процеса налагат на държавите–членки различни императиви в политически, а оттам и в икономически аспект, дължащи се на позициите, които всяка една от тях заема в рамките на Съюза и в световен аспект. То обхваща обема и структурата на търговските потоци на страните–членки, които те реализират в рамките на ЕС, и тези, които всяка страна обменя с останалия свят. В него се засягат и промените в търговската специализация в отделните етапи на разширяване на ЕС и в периода 2007–2010 год., който се отличава с въздействие на специфични фактори върху икономическото развитие на страните в света. The research „Foreign Trade Specialization and Economic Growth of the EU Member States” aims to study the relations between the production and trade specialization and the economic development of the EU Member States under the conditions of globalization and integration. These two processes impose various political, and hence economic requirements to the Member States due to their different positions within the Union and the world in general. It covers the volume and structure of the trade flows among the Member States within the European Union as well as the trade flows of each Member States with other countries all over the world. The scope of the study also includes the changes in the trade specialization on the various stages of expansion of the EU in the period 2007-2010, which is characterized by the effect of various specific factors on the global economic development.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1783
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
305_split_17_2012.swf 1.506Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов