ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

DLib Repository

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Show full item record

Title: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Author: Шишманов, Красимир; Цанов, Емил; Петров, Стефан; Shishmanov, Krasimir; Tsanov, Emil; Petrov, Stefan
Abstract: Информационно-аналитичните системи и технологии са актуални и иновативни софтуерни решения, които могат да подпомогнат мениджърите на бизнес организациите при вземането на управленски решения. Целта на разработката е да се обоснове тяхното значение за подобряване на конкурентоспособността и да се представи технологичната готовност на българските предприятия за внедряване на новите решения. Акцентът е поставен върху двете най-популярни аналитични технологии: OLAP и Data Mining. Сред задачите, заложени в студията, са: изследване проблемите при работата на корпоративните информационни системи в българските фирми, установяване степента на използване на аналитичен софтуер от тяхна страна, извеждане профила на предприятията, които успешно са внедрили информационно-аналитични системи, както и установяване състоянието на информационната инфраструктура и възможностите за внедряване на аналитични технологии. Отчита се, че българските предприятия имат необходимата информационна инфраструктура за внедряване на информационно-аналитични системи, но степента на тяхното приложение и ефективността от нейното използване не са високи. Analytical information systems and technologies are modern and innovative software solutions, which could support managers of business organizations in making managerial decisions. The present study aims to prove their ignificance in improving the competitiveness of enterprises. It also aims to explore the technological preparedness of Bulgarian enterprises to implement new software analytical solutions. It emphasizes on the two most popular analytical technologies: On-line Analytical Processing (OLAP) and Data Mining. The main tasks of the study could be summarized in: establishing the problems of Business Information Systems exploitation in Bulgarian enterprises, revealing the usage level of analytical software by them, determining the company profile of enterprises which have successfully implemented analytical solutions, establishing the current state of information infrastructure and possible perspectives for implementation of innovative analytical technologies. The conclusion is that Bulgarian enterprises have the necessary information infrastructure for implementation of analytical software, but the level of its application and the effectiveness of its exploitation are not high enough
URI: http://hdl.handle.net/10610/1784
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
35_split_20_2013.swf 430.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов