ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БАНКИТЕ И БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗИРАЩА СЕ ИКОНОМИКА

DLib Repository

ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БАНКИТЕ И БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗИРАЩА СЕ ИКОНОМИКА

Show full item record

Title: ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БАНКИТЕ И БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗИРАЩА СЕ ИКОНОМИКА
Author: Баташки, Георги; Кънева, Тотка; Ималова, Диана; Александров, Валерий; Batashki, Georgi; Kaneva, Totka; Imalova, Diana; Aleksandrov, Valeriy
Abstract: Обект на изследване е съществуващата счетоводна практика по от- ношение на представянето и оповестяването на информацията в годишните финансовите отчети (ГФО) на търговските банки и бюджетните предприятия у нас. Основната теза, която се защитава е, че съществуват възможности за усъвършенстване на структура и съдържанието на финансовите отчети на банките и бюджетните предприятия, с оглед осигуряване на прозрачност на финансовата информация, която да гарантира извършването на точни изводи и оценки от потребителите на информация от финансовите отчети и вземане на адекватни икономически решения. В резултат на апробацията им в практиката на банковите и бюджетните предприятия, ще се получи информационен ресурс, който ще бъде полезен за пазарните участници и обществото, а това е важно условие за поддържане на ефективност на пазара. The study covers the existing accounting practices in terms of reporting and communicating of information in the annual financial statements (AFS) of Bulgarian banks and state-owned businesses. The main thesis of the study is that there are possibilities for improvement of the structure and contents of the annual financial statements of such banks and state-owned businesses in order to ensure the transparency of the financial information and hence to guarantee the accuracy of the resulting evaluations and forecasts as well as adequate managerial decisions. The approbation of these possibilities in the practice of banks and state-owned businesses would result in an information resource which would be useful for the market participants and the society as a whole and would ensure a better efficiency of the market.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1786
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
472_split_almanah_13_2010.swf 1.789Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов