ВЪЗМОЖНОСТИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО В СЪВРЕМЕННИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

DLib Repository

ВЪЗМОЖНОСТИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО В СЪВРЕМЕННИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

Show full item record

Title: ВЪЗМОЖНОСТИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО В СЪВРЕМЕННИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ
Author: Попов, Веселин; Ташкова, Мария; Лалев, Ангелин; Popov, Veselin; Tashkova, Marya; Lalev, Angelin
Abstract: Основната цел на студията е изследване текущото състояние на системите за управление на корпоративното съдържание (Enterprise Content Management - ECM) и тяхното популяризиране и внедряване в българските бизнес орга- низации. За постигане на основната цел се решават следните задачи: изследва се специализираната литература по проблемите на управлението на съдържанието; дефинират се основните понятия в тази област; извършва се анализ на архитектурата и сферите на приложение на системите за ЕСМ; анализира се текущото състояние на ECM на база проведена анкета; изследват се практическите ползи и очакванията от внедряването на ECM. Основната научноизследователска теза, която се защитава, е, че ECM има потенциал да управлява и контролира информационното свръхнатоварване на съвременните бизнес организации. Главните изводи от настоящето изследване са: описани са функционалният модел и структу- рата на система за управление на съдържанието в бизнес организациите; проучено е състоянието на ECM в бизнес организациите в България The main goal of this study is to research the current state of Enterprise Content Management (ECM) systems and their popularization and adoption in Bulgarian business organizations. To achieve the overall goal the authors set the following tasks: to review the ECM-related literature; to define the main concepts in this area; to analyze the architecture and areas of application of ECM systems; to analyze the ECM current state based on a survey; and to explore the practical benefits and expectations of the ECM implementation. The basic scientific argument is that ECM has the potential to manage and control the information overload of modern business organizations. The main conclusions of this study are: the ECM functional model and structure are described; the state of ECM in business organizations in Bulgaria is examined
URI: http://hdl.handle.net/10610/1787
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
61_split_20_2013.swf 2.146Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов