РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА

DLib Repository

РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА

Show full item record

Title: РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА
Author: Иванов, Любомир; Ангелова, Поля; Петков, Пламен; Славева, Красимира; Чиприянова, Катя; Ivanov, Lyubomir; Angelova, Polya; Petkov, Plamen; Slaveva, Krasimira; Chipriyanova, Katya
Abstract: Развитието на националната икономика в условията на икономическа и финансова криза е свързано със сериозни предизвикателства пред пазара на труда. Значимостта на заетостта в осигуряването на икономическото и социалното благосъстояние на обществото обуславя необходимостта от статистическото изследване на закономерностите в нейното развитие. Настоящото изследване е с практикоприложен характер. Въз основа на статистически данни за пазара на труда и с помощта на методите на статистико-иконометричния анализ са установени основните тенденции в развитието и социално-демографската структура на заетите и безработните лица. Извършен е задълбочен анализ на регионалните различия в показателите за заетостта и безработицата и е приложен оценъчен подход за въздействието на икономическата криза върху тяхното равнище. The development of the national economy under the conditions of economic and financial crisis is associated with serious challenges facing the labour market. The importance of employment in ensuring economic and social well-being of society necessitates a statistical study of the regularities in its development. This study is of practical and applied character. Based on statistical data about the labor market and using the methods of statistical and econometric analysis we have established the major trends in the development and the socio-demographic structure of the employed and unemployed. We have performed a detailed analysis of the regional disparities in employment and unemployment indicators and applied the assessment approach to evaluate the impact of the economic crisis on them.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1789
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
336_split_17_2012.swf 320.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов