РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА

DSpace/Manakin хранилище

РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА
Автор: Иванов, Любомир; Ангелова, Поля; Петков, Пламен; Славева, Красимира; Чиприянова, Катя; Ivanov, Lyubomir; Angelova, Polya; Petkov, Plamen; Slaveva, Krasimira; Chipriyanova, Katya
Резюме: Развитието на националната икономика в условията на икономическа и финансова криза е свързано със сериозни предизвикателства пред пазара на труда. Значимостта на заетостта в осигуряването на икономическото и социалното благосъстояние на обществото обуславя необходимостта от статистическото изследване на закономерностите в нейното развитие. Настоящото изследване е с практикоприложен характер. Въз основа на статистически данни за пазара на труда и с помощта на методите на статистико-иконометричния анализ са установени основните тенденции в развитието и социално-демографската структура на заетите и безработните лица. Извършен е задълбочен анализ на регионалните различия в показателите за заетостта и безработицата и е приложен оценъчен подход за въздействието на икономическата криза върху тяхното равнище. The development of the national economy under the conditions of economic and financial crisis is associated with serious challenges facing the labour market. The importance of employment in ensuring economic and social well-being of society necessitates a statistical study of the regularities in its development. This study is of practical and applied character. Based on statistical data about the labor market and using the methods of statistical and econometric analysis we have established the major trends in the development and the socio-demographic structure of the employed and unemployed. We have performed a detailed analysis of the regional disparities in employment and unemployment indicators and applied the assessment approach to evaluate the impact of the economic crisis on them.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1789
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
336_split_17_2012.swf 320.7Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов