РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

DLib Repository

РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

Show full item record

Title: РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН
Author: Богданова, Маргарита; Цветанова, Ева; Тодоров, Евгени; Илиева, Даниела; Bogdanova, M.; Tsvetanova, Eva; Todorov, Evgeni; Ilieva, Daniela
Abstract: Целта на настоящото изследване е да се проучи трансферът на знание в рамките на регионалната иновационна система на Дунавския регион. Идентифи- цирани са ролята на иновациите и трансферът на знание в контекста на регионалното развитие; представена е концепцията за регионалните иновационни системи; определени са главните детерминанти на дифузията на иновациите. Разкрит е потенциалът на центровете за трансфер на наука и знание и бариерите за развитие на иновациите в региона. The objective of this investigation is to study the transfer of knowledge within the regional innovation system of the Danube region. The role of innovation and knowledge transfer in the context of regional development is identified, the concept of regional innovation systems is defined and the main determinants of the diffusion of innovation are presented. The potential of science and knowledge transfer centres as well as the barriers to developing innovations in the region are revealed.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1790
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
362_split_17_2012.swf 419.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов