НОВИТЕ КАЧЕСТВА И РОЛЯ НА МЕНИДЖЪРА НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА ЗНАНИЯ

DSpace/Manakin хранилище

НОВИТЕ КАЧЕСТВА И РОЛЯ НА МЕНИДЖЪРА НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА ЗНАНИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: НОВИТЕ КАЧЕСТВА И РОЛЯ НА МЕНИДЖЪРА НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА ЗНАНИЯ
Автор: Бакърджиева, Милка; Bakardzhieva, Milka
Резюме: Целта на настоящото изследване е да представи основните моменти на трансформацията на индустриалната икономика в икономика, основана на знания (ИОЗ), като постави акцент върху знанието като основен елемент и новите качества и роля на мениджърите на бизнес организации (БО). Така поставена основната цел се декомпозира на четири задачи: 1/ изясняване същността и основните елементи на ИОЗ; 2/ изясняване същността на знанието като единствен източник на висококачествена власт и специфичен човешки ресурс; 3/ представяне на новите качества на мениджъра на БО и аспектите на новата му роля в контекста на класическите роли; 4/ практическо изследване на отношението на българските ме ниджъри на БО към изискванията за нови качества и роля и косвено към ИОЗ. Основната теза е, че преходът към ИОЗ няма алтернатива и че за това са нужни знания и подготвени хора. Резултатите от анкетата, проведена с участието на 74 мениджъри, показват, най-общо казано, ниска управленска култура и непознаване спецификата на ИОЗ и нейните изисквания The purpose of this study is to present the main points of the transformation of industrial economy into a knowledge-based economy (KBE), emphasising on knowledge as a key element, and the new qualities and role of managers in business organizations (BO). The main goal is decomposed into four tasks: 1/ clarifying the nature and key elements of KBE, 2/ clarifying the nature of knowledge as the only source of high-quality power and specific human resource, 3/ presenting the new qualities of a BO manager and the aspects of his/her new role in the context of traditional roles; 4/ practical research on the attitude of Bulgarian BO managers to the requirements for new qualities and role and indirectly to the KBE. The paper advocates the idea that the transition to KBE has no alternative and it requires knowledge and trained people. The outcomes of the survey conducted with 74 managers, show in general low managerial culture and ignorance of KBE specificities and requirements.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1791
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
91_split_20_2013.swf 1.269Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов