ЕДНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ГОЛЕМИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

DSpace/Manakin хранилище

ЕДНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ГОЛЕМИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЕДНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ГОЛЕМИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ
Автор: Кънев, Петър; Христова, Венета; Пантелеева, Искра; Иванова, Зоя; Kanev, Petar; Hristova, Veneta; Panteleeva, Iskra; Ivanova, Zoya
Резюме: Човешките ресурси са първостепенен фактор за развитието на всяка бизнес организация. Въз основа на многоаспектното анализиране на значителна по обем статистическа и емпирична информация последователно са изведени редица заслужаващи интерес изводи и обобщения за състоянието и средата, в която функционират големите бизнес организации у нас. Представени са също така резултатите от обстойното проучване на човешките ресурси в големите бизнес организации в България. Особено внимание е отделено на степента на въздействие на средата върху тези ресурси. Откроени са добрите практики и проблемите, свързани с управлението и използването им, както и предизвикателствата, стоящи пред тях. Обосновани са и систематизирано представени редица идеи за усъвършенстване управлението на човешките ресурси и по-рационалното им използване. Human resources are the key factor for the development of every business organization. Based on multivariable analysis of significant amount of statistical and empirical data we have consistently deduced a number of very interesting conclusions and generalizations about the state and the environment in which major business organizations operate in our country. The results of an in-depth survey of human resources in large businesses in Bulgaria are also presented. Particular attention is paid to the extent of the impact of environment on these resources. There is an emphasis on the best practices and problems related to their management and use as well as the challenges facing them. A number of ideas for improving the management of human resources and their more rational use are justified and systematically presented.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1793
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
394_split_17_2012.swf 409.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов