МЕЖДУКУЛТУРНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ – НЕОБХОДИМ АКТИВ НА СЪВРЕМЕННИЯ БИЗНЕС

DSpace/Manakin хранилище

МЕЖДУКУЛТУРНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ – НЕОБХОДИМ АКТИВ НА СЪВРЕМЕННИЯ БИЗНЕС

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МЕЖДУКУЛТУРНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ – НЕОБХОДИМ АКТИВ НА СЪВРЕМЕННИЯ БИЗНЕС
Автор: Илиев, Драгомир; Саркисян, Карина; Iliev, D.; Sarkisyan, Karina
Резюме: Целта на разработката е да се изследва нивото на междукултурните компетенции, които притежават българските ръководители и служители при работата им с представители на чужди култури. Чрез анкетно проучване на фирмено равнище е изследвана ефективността на комуникационния процес между тях, посочени са областите на знание по отношение на чуждата култура, както и са откроени основните пречки и бариери пред българските стопански дейци в процеса на междукултурна комуникация. Задачите, които са поставени в изследването, са свързани с изграждане на теоретична рамка в областта на междукул- турните комуникации, определяне значението на културата и нейните измерения за реализирането на успешен бизнес в мултикултурна среда и дефиниране на основните пречки и бариери пред българските мениджъри и служители в процеса на работата им с представители на чужди култури. Тезата на изследването е, че междукултурната компетентност допринася за постигане на синергетичен ефект в реализирането на бизнес взаимоотношенията между българските и чуждестранните фирми. The main purpose of the study is to analyze the level of intercultural competences of Bulgarian managers and employees when dealing with foreigners. The communication process between them is examined, their knowledge about the different cultures is considered, and the main obstacles and barriers to the Bulgarian business people in the process of intercultural communication are identified through a survey of companies. The survey tasks involve building a theoretical framework for intercultural communication, identifying the importance of culture and its dimensions for the realization of a successful business in a multicultural environment and defining the main obstacles and barriers that Bulgarian managers and employees are faced with in the process of their work with representatives of foreign cultures. The authors argue that intercultural competence contributes to achieving synergism in the implementation of business relations between Bulgarian and foreign companies
URI: http://hdl.handle.net/10610/1795
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
123_split_20_2013.swf 1.052Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов