СОЦИАЛНАТА КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАКТИКА И У НАС

DSpace/Manakin хранилище

СОЦИАЛНАТА КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАКТИКА И У НАС

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СОЦИАЛНАТА КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАКТИКА И У НАС
Автор: Горчева, Таня; Любенов, Здравко; Савчева, Велина; Gorcheva, Tania; Lyubenov, Zdravko; Savcheva, Velina
Резюме: Целта на студията е да се разкрият основни аспекти на корпоративната социална отговорност в практиката на фирмите. В тази връзка основните изследователски задачи са свързани с разкриването на нейната същност, представяне и обобщаване на опита в тази област. Тезата, която защитават авторите, е, че корпоративна социална отговорност описва промените, настъпващи в резултат на бурното развитие на техническия прогрес и интелектуализацията на икономиките, които стават причина за промяна в статута и значението на отделните стопански субекти, тъй като чрез тяхното успешно функциониране все по-ярко се откроява взаимната обвързаност между икономическото развитие и общественото благосъстояние, проявяваща се във всичките аспекти и нива на проявление. Като резултат от настоящото изследване са проучени разпространените „добри практики” от Европа и България в сферата на корпоративната социална отговорност. Същите са подложени на задълбочен анализ в контекста на протичащите процеси на национално, европейско и световно ниво. The aim of this study is to reveal some key aspects of the corporate social responsibility (CSR) in business practices. In this regard, the main research tasks relate to disclosure of its nature, presentation and summary of experience in this field. The arguments of the authors are that CSR describes the changes occurring as a result of the rapid development of technology and the intellectualization of economies causing a change in the status and importance of individual businesses, because their successful operation vividly outlines the interrelationship between economic development and social welfare in all aspects and levels of manifestation. As a result of this study the popular “good practices" in Europe and Bulgaria in the field of corporate social responsibility are investigated. They are subjected to a thorough analysis in the context of the processes occurring at national, European and global levels
URI: http://hdl.handle.net/10610/1796
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
149_split_20_2013.swf 1.554Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов