МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НА ДЪЛГА И ДЪЛГОВАТА КРИЗА (методически аспекти)

DLib Repository

МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НА ДЪЛГА И ДЪЛГОВАТА КРИЗА (методически аспекти)

Show full item record

Title: МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НА ДЪЛГА И ДЪЛГОВАТА КРИЗА (методически аспекти)
Author: Захариев, Андрей; Милинов, Валентин; Zahariev, Andrey; Milinov, Valentin
Abstract: Обект на изследване в студията е публичният дълг, а предмет – инструментите за измерване (мониторинг), оценка и анализ на дълга в условията на разрастваща се глобална дългова криза. Във фокуса на анализа са две работни хипотези: Първо. Определянето на състоянието във външния сектор на икономиката е функция на кумулативния израз на салдата по отделните аналитични валутни баланси, от една страна, и състоянието и тенденциите в нейния външен дълг. Второ. Дълговата криза в 21 век от явление, типично за развиващите се страни, се превръща в глобален проблем, чието решаване изисква прилагане на разнообразие от мерки и решения с национален и международен характер. Целта на студията е да развие идеи за методически издържана в международен план оценка на актуалното състояние на публичните дългове като основа за провеждане на национални и международно съгласувани политики за неговото управление. The object of the current study is the public debt, and the subject – the tools for measurement (monitoring), evaluation and analysis of debt under the conditions of a growing global debt crisis. The analysis focuses on two working hypotheses: First. Determining the situation in the external sector of an economy is a function of the cumulative expression of the individual analytical balances reported as foreign exchange balances, on the one hand, and the status and trends in its external debt. Second. The debt crisis in the 21st century from a phenomenon typical of developing countries is becoming a global problem, whose solution requires the application of a variety of measures and decisions of national and international nature. The aim of the study is to develop ideas for methodologically sound assessment on an international basis of the current state of public debts as a basis for conducting national and internationally agreed policies for its management.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1798
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
35_split_22_2015.swf 892.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов