МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НА ДЪЛГА И ДЪЛГОВАТА КРИЗА (методически аспекти)

DSpace/Manakin хранилище

МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НА ДЪЛГА И ДЪЛГОВАТА КРИЗА (методически аспекти)

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НА ДЪЛГА И ДЪЛГОВАТА КРИЗА (методически аспекти)
Автор: Захариев, Андрей; Милинов, Валентин; Zahariev, Andrey; Milinov, Valentin
Резюме: Обект на изследване в студията е публичният дълг, а предмет – инструментите за измерване (мониторинг), оценка и анализ на дълга в условията на разрастваща се глобална дългова криза. Във фокуса на анализа са две работни хипотези: Първо. Определянето на състоянието във външния сектор на икономиката е функция на кумулативния израз на салдата по отделните аналитични валутни баланси, от една страна, и състоянието и тенденциите в нейния външен дълг. Второ. Дълговата криза в 21 век от явление, типично за развиващите се страни, се превръща в глобален проблем, чието решаване изисква прилагане на разнообразие от мерки и решения с национален и международен характер. Целта на студията е да развие идеи за методически издържана в международен план оценка на актуалното състояние на публичните дългове като основа за провеждане на национални и международно съгласувани политики за неговото управление. The object of the current study is the public debt, and the subject – the tools for measurement (monitoring), evaluation and analysis of debt under the conditions of a growing global debt crisis. The analysis focuses on two working hypotheses: First. Determining the situation in the external sector of an economy is a function of the cumulative expression of the individual analytical balances reported as foreign exchange balances, on the one hand, and the status and trends in its external debt. Second. The debt crisis in the 21st century from a phenomenon typical of developing countries is becoming a global problem, whose solution requires the application of a variety of measures and decisions of national and international nature. The aim of the study is to develop ideas for methodologically sound assessment on an international basis of the current state of public debts as a basis for conducting national and internationally agreed policies for its management.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1798
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
35_split_22_2015.swf 892.6Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов