СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТЕН БИЗНЕС

DLib Repository

СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТЕН БИЗНЕС

Show full item record

Title: СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТЕН БИЗНЕС
Author: Денева, Анета; Сирашки, Христо; Пантелеева, Искра; Атанасова, Христина; Йорданова, Елена; Ангелова, Румяна; Петрова, Йоана; Вакинова-Петрова, Мариела; Костов, Ивайло; Панталеев, Пламен; Deneva, Aneta; Sirashki, Hristo; Panteleeva, Iskra; Atanasova, Hristina; Yordanova, Elena; Angelova, Rumyana; Petrova, Yoana; Vakinova-Petrova, Mariela; Kostov, Ivaylo; Pantaleev, Plamen
Abstract: Целта на студията е да се дефинират основните теоретико-емпирични аспекти на съвременните форми за съвместен бизнес в България. В тази връзка са поставени няколко задачи: да се проучи състоянието на действащата нормативна уредба по отношение на тези форми; да се идентифицират основните пречки за тяхното по-широко разпространение и да се предложат идеи за последващо развитие и ефективно прилагане. Научноизследователската теза, която се защитава, е, че българските предприемачи са конкурентни спрямо световните компании и могат да наложат своите марки и ноу-хау, а навлизането на световни франчайз вериги, изграждането на съвременни клъстери и съвместни предприятия в България биха помогнали за популяризирането на предимствата на тези бизнес модели. Въз основа на изследването са постигнати следните основни резултати: теоретично са обобщени концептуални постановки за съвременните форми за съвместен бизнес, отграничени са основните съвременни форми за съвместен бизнес в България и нормативната рамка за тяхното функциониране, направени са препоръки относно възможностите за по-широко приложение на съвременните форми за съвместен бизнес. The aim of the study is to define the basic theoretical and empirical aspects of the modern forms of joint ventures in Bulgaria. The authors have set several tasks: to study the status of the current legislation regarding these forms; to identify the main obstacles to their wider occurrence; and to offer ideas for their further development and effective implementation. The research thesis that is defended is that Bulgarian entrepreneurs are competitive with global companies and can establish their brands and know-how, and the advent of global franchise chains, the building of modern clusters and joint ventures in Bulgaria would help to promote the advantages of these business models. Based on the study the following key results are achieved: the conceptual formulations of the modern forms of joint ventures are theoretically summarized, the major modern forms for joint ventures in Bulgaria and the regulatory framework for their operation are highlighted and recommendations are made regarding the opportunities for wider application of the modern forms of joint ventures.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1801
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
5_split_almanah_23_2016.swf 775.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов