ОЦЕНЯВАНЕ ФАКТОРНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ РАЗМЕРА И ПАДЕЖНИЯ ПРОФИЛ НА БАНКОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ОЦЕНЯВАНЕ ФАКТОРНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ РАЗМЕРА И ПАДЕЖНИЯ ПРОФИЛ НА БАНКОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ОЦЕНЯВАНЕ ФАКТОРНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ РАЗМЕРА И ПАДЕЖНИЯ ПРОФИЛ НА БАНКОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ
Author: Димитрова, Теодора; Маринов, Иван; Dimitrova, Teodora; Marinov, Ivan
Abstract: През последните две десетилетия съществено нарастват теоретичните и практико-приложните изследвания на влиянието, което оказват ключови детерминанти върху предлагането на банкови потребителски кредити. От оптималното структуриране на кредитните сделки зависи не само тяхната доходност, но и ни- вото на кредитен риск. Това твърдение, разбира се, не бива да противоречи на спазването на следните два принципа: 1) Размерът и срокът на банковия кредит трябва напълно да съответстват на реалната необходимост от финансиране и 2) Стойността на задължението да се „обезпечи” с достатъчно ниво кредитоспособ- ност. В настоящата разработка авторите се ангажират със задълбочено проучване и оценяване на ключови фактори, въздействащи върху матуритетната структура и размера на банковите кредити с цел потребление в България. Посредством анкетно проучване се цели да се анализира и оцени приоритетът на ключови детерминанти, въздействащи върху кредитната политика, на базата на индивидуалните мнения на банковите експерти, пряко ангажирани с разрешаването на потребителски кредити. Over the last two decades there has been a substantial increase in theoretical and practical-applied research into the impact of key determinants on the consumer loans that banks offer. Their profitability and credit risk level depend on the optimum structuring of credit transactions. Of course this statement should not contradict the compliance with the following two principles: 1) The amount and the term of the bank loan must fully comply with the actual need for funding, and 2) The value of the debt must be ‘secured’ with a sufficient level of creditworthiness. In this paper, the authors commit themselves to a thorough examination and assessment of key factors influencing the maturity structure and the amount of bank consumer loans in Bulgaria. Through a survey they aim to analyze and assess the priority of key determinants that affect the credit policy on the basis of individual opinions of bank experts directly involved in granting consumer loans.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1803
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
57_split_22_2015.swf 1.331Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов