ГЪВКАВАТА ЗАЕТОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

DLib Repository

ГЪВКАВАТА ЗАЕТОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

Show full item record

Title: ГЪВКАВАТА ЗАЕТОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ
Author: Кънев, Петър; Пантелеева, Искра; Иванова, Зоя; Кулчев, Красимир; Kanev, Petar; Panteleeva, Iskra; Ivanova, Zoya; Kulchev, Krasimir
Abstract: Специфичните параметри и динамичните промени на средата, в която функционират индустриалните бизнес организации, извеждат на преден план необходимостта от широкото използване на гъвкавите форми на заетост. Това основно провокира все повече интереса както на изследователи от различни научни направления, така и на мениджъри и специалисти от практиката. В настоящото изследване са представени резултатите от проведеното през 2012 г. емпирично проучване на гъвкавата заетост. Обект са стопанските субекти, посочени в раздел 10 според КИД-2008 „Производство на хранителни продукти”, а предмет на изследване – гъвкавите форми на заетост. Систематизирани и анализирани са мениджърските оценки за обхвата и степента на приложение на гъвкавите форми на заетост, за предизвикателствата пред тях, както и за проблемите, които ги съпътстват. Проследена е динамиката в числеността и структурата на персонала на бизнес организациите, резултат от прилагането на формите. Представени са идеи за разширяване и използване на възможностите, относно прилагане на различни форми на гъвкава заетост. Откроени са очакваните ползи от реализиране на предложенията. The specific parameters and dynamic changes in the environment in which industrial business organizations operate highlight the need for greater use of flexible forms of employment. This mainly provokes the increasing interest of both researchers in different scientific fields and managers and practitioners. This study presents the results of the 2012 empirical study of flexible employment. The object of the study are the business organizations listed in Section 10 under Classification of economic activities – 2008 „Manufacture of food products“, and the focus of the study is on the flexible forms of employment. The managerial assessments of the scope and extent of the use of flexible forms of employment, the challenges facing them as well as the problems accompanying them are systematized and analysed. The dynamics in the number and structure of the employees of business organizations resulting from applying the forms is tracked. Ideas for expanding and capitalizing on opportunities and applying various forms of flexible employment are presented. The expected benefits of implementing the proposals are highlighted
URI: http://hdl.handle.net/10610/1804
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
179_split_20_2013.swf 1.285Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов