ИНТЕГРАЛЕН АНАЛИЗ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 1996-2010 Г.

DLib Repository

ИНТЕГРАЛЕН АНАЛИЗ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 1996-2010 Г.

Show full item record

Title: ИНТЕГРАЛЕН АНАЛИЗ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 1996-2010 Г.
Author: Горанова, Пенка; Стефанов, Стефан; Цветкова, Надежда; Михайлова, Румяна; Тананеева, Живка; Goranova, Penka; Stefanov, Stefan; Tsvetkova, Nadezhda; Mihailova, Rumyana; Tananeeva, Zhivka
Abstract: В унисон с европейската стратегия за научните изследвания България възприема постановките и принципите за развитие на научноизследователската дейност. Националната стратегия за научните изследвания отчита особеностите и тенденциите в развитието на научния потенциал на страната и поставя като най- важен акцент свързването на научните постижения с практиката. В Стопанската академия научните изследвания акцентират върху необходимостта от систематична институционална промяна чрез трансформацията на тяхното място, роля, управленска структура и финансово стимулиращи механизми. Въпреки че е институционално систематична, промяната е ориентирана и към отделните изследователи и тяхното стимулиране, мотивация, кариера и развитие на младите учени. Стратегията предлага програмни баланси, специфични за Ака- демията, които отчитат съвременните тенденции в научните изследвания. В проекта са разгледани въпроси, свързани с развитието на научните изс- ледвания в рамките на Европейския съюз и на национално ниво, състоянието на изследователската дейност в Стопанската академия за периода 1996 – 2010 г., индикатори за оценяване на очертаните области за развитие на проектната дейност и с потенциалите за бъдещо усъвършенстване на това направление. In line with the European strategy of scientific research Bulgaria has adopted the provisions and principles for carrying out scientific research. The national strategy of scientific research takes into consideration the peculiarities and trends of national scientific potential development and puts an emphasis on the relation of scientific achievements with practice. The scientific research at „D. A. Tsenov Academy of Economics” is focused on the need of a systematic institutional change through transformation of its position, role, managerial structure and financial incentive mechanisms. In spite of being institutionally systematic, the change is also oriented to individual researchers and their stimulation and motivation, as well as to career development of young researchers. The strategy proposes program balances, that are specific for the Academy, which take into consideration the contemporary trends in scientific research. The project covers issues related to development of scientific research within the European Union and nationwide, the state of research at „D. A. Tsenov Academy of Economics” during the period 1996-2010, indicators for assessing the outlined areas of project activity development and the potential for further improvement of that trend.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1805
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
418_split_17_2012.swf 850.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов