СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ МРЕЖИ НА ПАЗАРА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ

DLib Repository

СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ МРЕЖИ НА ПАЗАРА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ

Show full item record

Title: СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ МРЕЖИ НА ПАЗАРА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ
Author: Банчев, Петър; Григорова, Ваня; Божиков, Асен; Гуджеров, Павел; Banchev, Petar; Grigorova, Vanya; Bozhikov, Asen; Gudzherov, Pavel
Abstract: Съвременните характеристики на пазара подтикват туристическите организации в България към изграждане на партньорства в маркетингови мрежи – процес, който се нуждае от научнообосновани процедури. Проучването защитава тезата, че съвременното състояние на маркетинговите мрежи на пазара на туристически продукти в България дава възможност за разработване на вариантни стратегически решения при тяхното изграждане. Именно извеждането на такива решения във вид на процедури представлява основна цел на изследването, която се реализира чрез изпълнение на задачи, свързани с логиката на интеграционните процеси на този пазар, концепциите за маркетинговите мрежи, SWOT-анализа на пазара, спецификата на българските туристически маркетингови мрежи, ролята на електронния обмен и на социалните мрежи и др. Основните резултати от проучването са създадената аналитична база данни за състоянието на маркетинговите туристически мрежи в България и предложените маркетингови стратегически решения във вид на вариантни процедури за изграждане на тези мрежи, приложими в бизнес практиката на туристическия сектор в България The modern market characteristics drive tourism organizations in Bulgaria to build marketing networks partnerships – a process, which needs science- based procedures. The study advocates the idea that the modern state of marketing networks on the tourism market in Bulgaria enables the development of optional strategic decisions when building them. It is exactly the turning of such decisions into procedures that is the main objective of the study, which is realized through the implementation of tasks related to the logic of integration processes on the market, the concepts of marketing networks,SWOT-analysis of the market, the specifics of the Bulgarian tourism marketing networks, the role of the electronic exchange and of social networking, etc. The main outcomes of the study are the established analytical database of the state of tourism marketing networks in Bulgaria and the proposed strategic marketing decisions in the form of optional procedures for building such networks, applicable to business practices in the tourism sector in Bulgaria
URI: http://hdl.handle.net/10610/1812
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
209_split_20_2013.swf 1.228Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов