МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ НА ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ „ПОДРАСТВАЩИ”, ПАЗАРУВАЩИ ONLINE

DLib Repository

МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ НА ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ „ПОДРАСТВАЩИ”, ПАЗАРУВАЩИ ONLINE

Show full item record

Title: МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ НА ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ „ПОДРАСТВАЩИ”, ПАЗАРУВАЩИ ONLINE
Author: Горанова, Пенка; Тананеева, Живка; Тодоров, Георги; Goranova, Penka; Tananeeva, Zhivka; Todorov, Georgi
Abstract: В настоящата разработка ще бъде направен опит за теоретично обобщаване и практическо разясняване на базовите фактори, които влияят върху потребителското поведение на подрастващите като пазарен сегмент. Конкретните задачи, поставени за разглеждане, са: извеждане на потребителските характеристики на подрастващите; очертаване на факторите, които влияят на потребителското им поведение; анализиране на извършените от тях online покупки и проследяване на динамиката им; изследване на потребителските нагласи на подрастващите към предлаганите online продукти. Теза на разработката е, че съществуват предпоставки да разглеждаме подрастващите като притежаващи по-различно потребителско поведение в сравнение с останалите потребители, пазаруващи online. Направените изводи подпомагат маркетинговите специалисти и мениджърите на организациите, предлагащи online продукти, при избора на подходящите средства за привличане на подрастващите и увеличаване на техните е-покупки. Конкретните предложения обхващат различни направления от подобряване атрактивността, функционалността и динамичността на сайтовете за пазаруване, до бързина на доставката и безкомпромисност на качеството на продуктите / услугите This study attempts to summarize theoretically and explain practically the underlying factors that influence consumer behaviour of teenagers as a market segment. The specific objectives set for consideration are: drawing the consumer characteristics their online purchases and tracking their dynamics; studying the teenagers’ consumer attitudes to the online products offered. The authors argue that there are prerequisites to consider teenagers as having different consumer behaviour compared to other consumers shopping on-line. The onclusions support marketers and managers of organizations offering online products in the selection of appropriate means to attract young people and increase their online shopping. The specific proposals include different trends from improving the attractiveness, functionality and dynamics of online shopping sites to the speed of delivery and uncompromising quality of products/services
URI: http://hdl.handle.net/10610/1813
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
243_split_20_2013.swf 1.549Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов