СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БАНКОВИ КАРТИ КАТО СРЕДСТВО ЗА РАЗПЛАЩАНЕ (РАЗПЛАЩАТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТ) В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БАНКОВИ КАРТИ КАТО СРЕДСТВО ЗА РАЗПЛАЩАНЕ (РАЗПЛАЩАТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТ) В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БАНКОВИ КАРТИ КАТО СРЕДСТВО ЗА РАЗПЛАЩАНЕ (РАЗПЛАЩАТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТ) В БЪЛГАРИЯ
Author: Шишманов, Красимир; Маринова, Кремена; Бойчев, Бойчо; Shishmanov, Krasimir; Marinova, Kremena; Boychev, Boycho
Abstract: Съвременните платежни системи, като всички иновативни решения, се стремят, максимално да отговорят на технологичните възможности и изисквания на бизнеса. Компаниите все по-широко използват електронните инструменти като основно средство за своите разплащания и осъществяване на бизнес. Днес използ- ването на банковите карти, електронното банкиране и онлайн разплащателните системи са най-предпочитаните способи за осъществяване на финансовите взаимоотношения между организациите й фирмите и гражданите.Целта на настоящата студия е да се представи използването на банковите карти като едно от най-перспективните направления в развитието на електронните плащания у нас. Задачите на изследването са свързани с проучване на текущото състояние и перспективите при прилагане на банковите карти в България, рисковете и проблемите пред тези банкови продукти, най-вече в областта на сигурността, и изготвяне на SWOT и PESTEL анализи на това разплащателно средство. Основната изследователска теза е, че наличието на нови средства за електронни разплащания, в т.ч. банкови карти, предполага предлагането на адекватни банкови услуги, максимално удобни и ефективни за потребителите, с което се увеличава тяхната конкурентоспособност. Въз основа на изследването можем да си направим извода, че банковите карти стават все по-разпространени в българската практика, но прилагането им е свързано с решаването на редица проблеми по отношение на тяхната сигурност.Modern payment systems, like all innovative solutions, strive to fully meet the technological capabilities and business requirements. Companies are increasingly using electronic tools as their primary means of payment and doing business. Today, the use of bank cards, electronic banking and online payment systems are the most preferred means for financial relationships between organizations, companies and citizens. This study aims to present the use of bank cards as one of the most promising tendencies in the development of electronic payments in the country. The main tasks of the study are to examine the current state and prospects for the implementation of bank cards in Bulgaria, the risks and problems facing these banking products, especially in the field of security, and to prepare SWOT and PESTEL analyses of this payment method. The main research thesis is that the new methods of electronic payments, including bank cards, mean provision of adequate banking services, maximally convenient and efficient for consumers, which increases their competitiveness. Based on the study, we can conclude that bank cards are becoming more prevalent in Bulgarian practice, but their application is related to solving a number of problems in terms of their security.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1815
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
35_split_almanah_23_2016.swf 548.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов