ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА В СА „Д. А. ЦЕНОВ”

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА В СА „Д. А. ЦЕНОВ”

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА В СА „Д. А. ЦЕНОВ”
Author: Чиприянов, Михаил; Асенов, Анатолий; Стоянова, Станислава; Chipriyanov, Mihail; Assenov, Anatoliy; Stoyanova, Stanislava
Abstract: Водещата цел на проекта е проучването на възможностите за бъдещото развитие на магистърското обучение в дистанционна форма в СА „Д. А. Ценов”. За постигането на това се извършва следното: формиране на ясна картина за търсенето на кадри с висша квалификация; откриване на възможности за повишаване качеството на елементите на образователния процес; съставяне на предложения за бъдещо развитие и усъвършенстване на уеббазираната система за обучение VJL; дефиниране на визия за пазарно поведение на СА „Д. А. Ценов” по отношение на обучението за ОКС „магистър”, дистанционна форма. The main objective of the project is to study the possibilities for the future development of distance learning Master’s degree programmes at D. A. Tsenov Academy of Economics. To achieve this, the following has to be done: forming a clear picture of the demand for graduates; identifying opportunities for improving the quality of the elements of the educational process; drawing up proposals for future development and improvement of the VJL Web-based learning system; defining a vision of D. A. Tsenov Academy of Economics’ market behaviour in terms of distance learning Master’s degree programmes.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1817
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
477_split_17_2012.swf 413.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов