СЪЩНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

DLib Repository

СЪЩНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Show full item record

Title: СЪЩНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Author: Атанасов, Атанас; Кръстева-Христова, Радосвета; Аспарухова, Агнеса; Atanasov, Atanas; Krasteva-Hristova, Radosveta; Asparuhova, Agnesa
Abstract: Счетоводната политика е специфичен и динамичен икономически модел, който е база за информационно осигуряване на управленската дейност в предприятието. Съвременните икономически условия налагат разкриването на резерви за оптимизиране на счетоводната политика в нефинансовите предприятия за постигане максимална ефективност на стопанската дейност. Целта на разработката е да се изследват теоретико-организационните аспекти на счетоводната политика и да се предложат възможности за нейното моделиране в нефинансовите предприятия. Въз основа на направените теоретически и практически проучвания се достига до извода, че съществуват резерви за оптимизиране на счетоводната политика в нефинансовите предприятия в съдържателно, организационно и практическо отношение с цел подобряване на информационните й възможности. Accounting policy is a specific and dynamic economic model, which is the basis for the provision of management information in an enterprise. The current economic conditions require disclosure of reserves for optimizing the accounting policy in non-financial enterprises to achieve maximum efficiency of their economic activities. The aim of the study is to examine the theoretical and organizational aspects of accounting policy and to provide opportunities for its modelling in non-financial enterprises. The theoretical and practical studies lead to the conclusion that there are reserves for optimizing the accounting policy in non-financial enterprises in terms of content, organization and practice in order to improve its information capabilities.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1818
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
271_split_20_2013.swf 1.100Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов