ГЛОБАЛНИЯТ ВАЛУТЕН ПАЗАР И РЕЗЕРВНИТЕ ВАЛУТИ – МАКРОФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

DLib Repository

ГЛОБАЛНИЯТ ВАЛУТЕН ПАЗАР И РЕЗЕРВНИТЕ ВАЛУТИ – МАКРОФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

Show full item record

Title: ГЛОБАЛНИЯТ ВАЛУТЕН ПАЗАР И РЕЗЕРВНИТЕ ВАЛУТИ – МАКРОФИНАНСОВИ АСПЕКТИ
Author: Захариев, Андрей; Zahariev, Andrey
Abstract: Обект на изследване в студията е валутният пазар, а предмет – факторите за влияние върху обменните курсове на водещите световни резервни валути. Във фокуса на анализа е тезата за нарастващата роля на резервните валути за експанзията на сделките на валутните пазари при запазване на тяхната способност да ребалансират диспропорциите в търговските потоци чрез механизма на плаващите валутни курсове. Целта на студията е да представи актуалната гледна точка за оценка на факторите, влияещи върху обменните курсове на световните резервни валути, явяващи се и основа на преобладаващия обем от сделки на световните валутни пазари. The object of research in this study is the foreign exchange market, and the subject – the factors influencing the exchange rates of the leading world reserve currencies. The analysis focuses on the thesis of the increasing role of reserve currencies for the expansion of the transactions on the foreign exchange markets while preserving their ability to rebalance budgetary imbalances in trade flows through the mechanism of floating exchange rates. The aim of this study is to present the up-to-date perspective on evaluation of the factors influencing the exchange rates of the global reserve currencies that are also the basis of the predominant volume of transactions on the global currency markets.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1819
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
119_split_22_2015.swf 1.152Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов