ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ В УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ В УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ В УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА АГРОБИЗНЕСА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Автор: Николова, Марина; Линкова, Маруся; Ферхад, Хюсеин; Nikolova, Marina; Linkova, Marusya; Fеrhad, Husein
Резюме: Настоящото проучване се основава на тезата, че е възможно и наложително да се развива успешен бизнес с грижа за опазването на природната среда в Република България. Във връзка с това e изведена основната изследователска цел: проучване проблемите на устойчивото развитие в Р България и перспективите за устойчиво развитие на бизнесструктурите в селските райони. Към основната цел са формулирани и три подцели: анализиране проблемите на устойчивото природоползване в Република България; извеждане на основните тенденции при опазването на природната среда и биоразнообразието; конкретизиране на моделите и формите за устойчиво развитие на бизнесструктурите. Конкретните задачи са свързани с разкриване на икономическите и социалните предимства на устойчивото развитие, идентифициране на проблемите на устойчивото природоползване в Р България и очертаване възможностите за координация и взаимодействие между субектите за постигане на устойчиво развитие на бизнесструктурите в селските райони. Резултатите от осъществяването на научно-изследователския проект са: извеждане на подходи за устойчиво природоползване на природните ресурси в рамките на екологичния им капацитет, като предварително изискване за всяко дългосрочно развитие чрез координация между политическата, икономическата и социалната система; изготвяне на модели за устойчиво природоползване на основата на биологичното земеделие; извеждане предимствата на устойчивото земеделие като възможност за намаляване на безработицата в застрашените региони на България, ограничаване на миграционните процеси и укрепване на местната икономика. The present study is based on the thesis statement that it is possible and necessary to develop successful business which takes care of preserving the environment in Bulgaria. With reference to this the objective of the present research is to study the problems of sustainable development in the country and in particular the prospects of doing sustainable business in the rural regions of Bulgaria. Three sub goals further expand the main objective of the study, namely: to analyze the problems of sustainable use of natural resources; to outline the main trends in the preservation of theenvironment and biodiversity; and to specify the models and forms of sustainable business development in the country. The specific tasks that the study completes are related to revealing the economic and social advantages of sustainable development, identifying the problems of sustainable use of natural resources in Bulgaria and coordinating the mutual efforts of business agents in the rural regions for achieving sustainable development. The results of the research are as follows: outlining approaches to sustainable use of natural resources within their capacity as a prerequisite of any long-term development by coordinating the political, economic and social systems; suggesting models for sustainable resource use on the basis of organic farming; highlighting the advantages of sustainable agriculture as an opportunity for reducing unemployment, migration processes and local economy development in the endangered regions of Bulgaria.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1820
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
414_split_21_2014.swf 3.532Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов